ترک نشست پارلمان کردستان از سوی همه نمایندگان بە جز حزب دمکرات و اقلیت ها
سرویس عراق و اقلیم کردستان- همه نمایندگان فراکسیون های مختلف پارلمان کردستان بە جزفراکسیون حزب دمکرات و نمایندگان اقلیت ها در اعتراض بە اهانت یکی از نمایندگان حزب دمکرات بە یک نمایندە و عدم مجازات نمایندە خاطی، نشست پارلمان را ترک کردند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، نشست امروز چهارشنبە 5 آبان /27 اکتبر، به تنش کشیدە شدە و همه نمایندگان فراکسیون های مختلف شامل اتحادیه میهنی، نسل نو، اتحاد اسلامی، جماعت عدالت، جنبش اسلامی و نمایندگان مستقل،  بەجز نمایندگان حزب دمکرات و اقلیت ها نشست را ترک کردند.

این تنش ها در پی آن آغاز شد کە جلال پریشان نمایندە حزب دمکرات در پارلمان، در نشست روز گذشتە  بە یکی از نمایندگان زن از جنبش تغییر بە شدت اهانت کردە و این اقدام وی  واکنش تند نمایندگان را در پی داشت.

در نشست امروز نمایندگان درخواست کردند کە جلال پریشان بە صورت رسمی از این نمایندە و دیگر نمایندگان عذرخواهی کند و همچنین خواستار مجازات و تنبیه رسمی وی شدند،اما نمایندگان حزب دمکرات کە بە همراه اقلیت ها اکثریت پارلمانی و 46 کرسی را در دست دارند، در مقابل 32 رای دیگر نمایندگان بە مجازات این نمایندە رای منفی دادە  تصمیم گرفتند کە عذرخواهی رئیس فراکسیون حزب دمکرات کافی است و از مجازات جلال پریشان جلوگیری کردند.

اما عذرخواهی فراکسیون حزب دمکرات نتوانست رضایت نمایندگان را جلب کند و در اعتراض بە عدم مجازات این نمایندە، همه نمایندگان بە جز فراکسیون حزب دمکرات و نمایندگان اقلیت ها که در اکثریت موقع همراه این حزب هستند،  نشست را ترک کردند.

این در حالی است کە پیشتر کاظم فاروق بە دلیل درگیری با رئیس پارلمان و پرتاب کفش بە سوی وی، از پارلمان اخراج شدە و با رای نمایندگان از حضور در نشست های پارلمان محروم شدە و هنوز ورود وی بە نشست ها ممنوع است.

توهین جلال پریشان بە این نمایندە زن، واکنش های بسیاری را در اقلیم کردستان و میان نمایندگان بە دنبال داشتە و بسیاری بر ضرورت مجازات وی تاکید می کنند.