توقف پرداخت حقوق 21 هزار نفر در چارچوب اصلاحات دولت اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دولت اقلیم کردستان اعلام کرد کە در چارچوب اصلاحات انجام شدە در دولت پرداخت حقوق 21 هزار نفر در اقلیم متوقف شدە و حقوق غیرقانونی 11هزار نفر نیز قطع شدە است.

بە گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، عبدالحکیم خسرو رئیس سازمان هماهنگی و پیگیری در دولت اقلیم کردستان امروز پنج شنبە 6 آبان / 28 اکتبر، اعلام کرد کە دولت اقلیم روند اصلاحات را ادامە دادە و در این چارچوب تاکنون پرداخت حقوق 21 هزار نفر متوقف شدە است.

وی افزود کە در چارچوب اصلاحات پرداخت غیرقانونی حقوق بە 11 هزار نفر از حقوق بگیران کاملا قطع شدە و در مرحلە دوم اصلاحات نیز کد بیومتریک شناسایی برای 460 حقوق بگیر و کارمند اقلیم صادر شدە است.

همچنین خاطر نشان ساخت کە در ادامە روند اصلاحات چند واحد دیگر از نیروهای پیشمرگ حزبی در چارچوب وزارت پیشمرگ قرار گرفتە و پروندە های 2 هزار و 442 پیشمرگ بازنشستە بە وزارت دارایی منتقل و  1 هزار و 18 پروندە مربوط بە شهدای جنگ داعش نیز بە وزارت شهیدان و انفال شدگان اقلیم انتقال دادە شدە است.

وی گفت کە تاکنون 9 میلیارد دینار از بدهی های پیمانکاران و تولیدکنندگان بە دولت اقلیم نیز بازپس دادە شدە است.