سکوت دولت و احزاب اقلیم کردستان در مقابل اظهارات وزیر دفاع ترکیه
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دولت اقلیم کردستان و احزاب سیاسی حاکم بر اقلیم در مقابل اظهارات اخیر وزیر دفاع ترکیه کە اعلام کرد در هیچ کجا حتی عراق، جایی بە نام کردستان وجود ندارد؛ سکوت کردە و هیچ اعتراض و واکنشی بە این اظهارات نداشتە اند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری  و تحلیلی شارپرس، طی روزهای گذشتە خلوصی آکار ویزر دفاع ترکیه طی نشستی در پارلمان این کشور و در پاسخ بە یکی از نمایندگان حزب دمکراتیک خلق کە از وی خواست بە اقدامات ارتش  ترکیه در قتل عام و استفادە از سلاح های شیمیایی در کردستان را پایان دهد، بە شدت برآشفتە و با خشم بسیار تاکید کرد جایی بە نام کردستان در هیچ کجا و حتی عراق وجود ندارد.

این اظهارات آکار واکنش هایی را میان کردها بە دنبال داشت،اما مقامات دولت اقلیم کردستان کە دارای روابط سیاسی و اقتصادی بسیاری با ترکیه بە ویژە در زمینە نفت است، در مقابل انکار کردستان  توسط آکار سکوت اختیار کردە و هیچ واکنشی را از خود نشان ندادە اند.

انکار منطقە کردستان عراق توسط وزیر دفاع ترکیه در حالی است کە کنسولگری این کشور در اربیل فعال بودە و مقامات ترک مرتبا بە اربیل و سلیمانیە سفر می کنند و خود آکار طی دو سال گذشتە چندین بار وارد خاک اقلیم کردستان شدە و  از پایگاه های نظامی کشورش در خاک اقلیم، بازدید و با مقامات دولت و احزاب اقلیم دیدار و گفتگو کردە است.

از سوی دیگر دولت ترکیه دارای روابط اقتصادی و سیاسی و نظامی بسیار گستردە ای با اقلیم کردستان است و تمامی صادرات این کشور بە عراق از طریق گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل میان ترکیه و استان دهوک اقلیم انجام گرفتە و آنکارا با اربیل وارد قرارداد نفتی 50 سالە شدە و خط لولە نفت اقلیم کردستان کە عمدە صادرات نفت اقلیم از طریق آن صورت می گیرد، از خاک ترکیه عبور کردە و درآمدها و سودسرشاری را نصیب این کشور می کند.

همچنین وزیر بازرگانی ترکیه نیز در نشست اقتصادی عراق- ترکیه در آنکارا اعلام کردکە کشورش می خواهد روابط اقتصادی و مبادلات تجاری با اقلیم را افزایش دهد و دیدارهایی میان هیئتی از اقلیم کە در این نشست شرکت کردە اند با مقامات وزارت بازرگانی ترکیه انجام شد.

بە جز دولت اقلیم کردستان دو حزب حاکم بر اقلیم یعنی اتحادیە میهنی و حزب دمکرات نیز تاکنون هیچ واکنشی بە اظهارات خلوصی آکار نداشتە و در مقابل انکار موجودیت کردستان سکوت اختیار کردە اند و این در حالی است کە دە ها شرکت ترکی در اقلیم بە فعالیت های مختلف مشغولند و درآمد بسیار زیادی از منابع اقلیم کسب می کنند.

با وجود روابط دوستانە و اقتصادی گستردە میان اقلیم و ترکیه، مقامات دولت ترکیه بارها اظهاراتی از این دست را در رسانە ها منتشر می سازند و بە صورت مداوم تاکید می کنند کە کرکوک شهری ترکی است و ولایت موصل شمال کل بخش های شمال عراق باید بە ترکیه ملحق شود و تاکید می کنند بە هر منطقە اقلیم کە بخواهند لشکرکشی می کنند و اکنون نیز وارد عمق خاک اقلیم شدە اند، اما مقامات اقلیم تاکنون در مقابل این اظهارات نیز سکوت کردە اند.

لازم بە ذکر است کە ارتش ترکیه از سال های گذشتە تاکنون حملات نظامی شدید و گستردە ای را علیە مناطق مختلف اقلیم از راه زمین و هوا انجام دادە و بارها گزارشاتی دربارە استفادە  ترکیه از سلاح های شیمیایی در خاک اقلیم بە بهانە اقدام علیە پ.ک.ک، منتشر شدە است.