دولت تصمیم بە پرداخت کمک هزینە تحصیلی بە دانشجویان نگرفتە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – سخنگوی دولت اقلیم کردستان، خبر معاون نخست وزیر اقلیم مبنی بر تصمیم دولت بە تخصیص بودجە ای برای پرداخت کمک هزینە تحصیلی بە دانشجویان را تکذیب و اعلام کرد کە دولت تصمیم بە پرداخت کمک هزینە تحصیلی بە دانشجویان نگرفتە است.

بە گزارش کردپرس، جوتیار عادل سخنگوی دولت اقلیم کردستان اعلام کرد؛ هیچ تصمیمی از سوی دولت اقلیم مبنی بر پرداخت کمک هزینە تحصیلی بە دانشجویان اتخاذ نشدە است.

وی در کنفرانسی خبری افزود تصمیم هیئت دولت، پشتیبانی مالی از خوابگاە ها و ارائە خدمات در داخل دانشگاە ها است.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان، افزود: بودجە ای کە میزان آن هنوز مشخص نیست برای پشتیبانی مالی از وزارت آموزش عالی با هدف بهبود وضعیت خوابگاە ها و ارائە خدمات بهتر، تخصیص خواهد یافت.

جوتیار عادل در ارتباط با گزارش ها مبنی بر بازداشت دانشجویان، سوال خبرنگاران را بی پاسخ گذاشت.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان در این کنفرانس خبری تاکید کرد کە دست های خارجی در تظاهرات دانشجویان اقلیم دخیل است و دانشجویان را بە سمت و سوی نادرستی می کشانند.

این در حالی است کە ساعتی پیش از این اظهارات جوتیار عادل نیز،  سمیر هورامی سخنگوی قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم، گفت کە در نشست امروز هیئت دولت تصمیم گرفتە شدە بودجە ای از سوی هیئت دولت برای حل مشکلات خوابگاه های دانشجویان و خدمات رسانی بە آنان و رفع مشکلات مالی دانشجویان کم درآمد تخصیص دادە شود و این بودجە بە وزارت آموزش عالی دادە می شود.