موافقت مسرور بارزانی با اختصاص بودجەای فوق العادە بە وزارت آموزش عالی
سرویس عراق و اقلیم کردستان - رئیس کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی پارلمان کردستان اعلام کرد، با موافقت نخست وزیر اقلیم کودستان بودجەای فوق العادە بە وزارت آموزش عالی اختصاص یافت.

بە گزارش کردپرس، عبدالسلام دولەمری، رئیس کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی در پارلمان کردستان روز چهارشنبە ٣ آذر، در صفحە رسمی خود در شبکە اجتماعی فیس بوک، نوشتە: با موافقت مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، یک بودجە فوق العادە، بەمنظور رفع نواقص خوابگاە های دانشجویی و تامین نیازها و کمک بە دانشجویان نیازمند بە وزارت آموزش عالی اختصاص یافت.

این در حالی است کە چند روزی است دانشجویان معترض در شهرهای مختلف اقلیم کردستان بە ویژە سلیمانیە با مطالبە پرداخت هزینە تحصیلی از سوی دولت بە خیابان ها آمدە و تجمع های اعتراضی بە خشونت کشیدە شدە است.