ترور یک افسر پلیس نزدیک بە لاهور شیخ جنگی در رانیە اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان - رسانە های اقلیم کردستان از ترور یک افسر پلیس نزدیک بە لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیە میهنی و سە تن از همراهانش در شهر رانیە خبر دادند.

بە گزارش کردپرس، شبکە تلویزیونی ان.آر.تی و پایگاە خبری شارپرس، گزارش دادند سرتیپ مراد کانی کُردەیی افسر پلس منطقە راپرین و از نزدیکان لاهور شیخ جنگی، بە همراە سە تن دیگر کە پسر وی در میان آن ها بودە است، هدف تیراندازی قرار گرفتە و جان باختە اند.
یکی از نزدیکان افسر ترور شدە بە خبرنگار ان. آر. تی اعلام کرد کە وی امروز از سلیمانیە و برای انجام امور کاری بە رانیە بازگشتە است و غروب نزدیک یک مرکز پلیس در مرکز شهر با شش گلولە کشتە شدە است.
شارپرس گزارش داد، ضاربان چند شخص مسلح نقابدار بودە اند و پس از انجام ترور جسد قربانیان را با خود بردە اند و هم اکنون اجساد در بیمارستان رانیە است.
سرتیپ مراد کانی کُردەیی از نزدیکان لاهور شیخ جنگی هفتە گذشتە در شهر سلیمانیە بە همراە کاروان علی شامار مسئول رسانە ای لاهور شیخ جنگی مورد سوقصد قرار گرفتند، اما جان سالم بە در بردند.
کاروان علی شامار یکی دیگر از نزدیکان لاهور شیخ جنگی دیروز از سوی نیرویی ناشناس در شهر سلیمانیە با هجوم بە منزلش ربودە شد و  تصاویر منتشر شدە از منزل وی پس از ربایش، آثار خونریزی و اعمال خشونت را نشان می داد.