بروز درگیری و تیراندازی در تظاهرات شهروندان منطقە رانیە اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- تظاهرات اعتراضی شهروندان و دانشجویان منطقە رانیە اقلیم کردستان بە خشونت کشیدە شدە و درگیری و تیراندازی در تظاهرات روی دادە است.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری ناس کورد گزارش داد کە امروز پنج شنبە 4 آذر / 25 نوامبر، شهروندان و دانشجویان در منطقە رانیە بە خیابان ها آمدە و تظاهرات اعتراضی بر پا شدە است.

بر اساس خبر این تظاهرات با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیدە شدە و درگیری میان تظاهرکنندگان و این نیروها روی دادە و صدای تیراندازی های شدیدی در مرکز شهر شنیدە شدە است.

شهروندان رانیە بە بیکاری و کمبود خدمات رسانی بە این منطقە و وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی اعتراض کردە و  تظاهرات و اعتراضات روزهای اخیر  جوانان دانشجو در شهرهای مختلف اقلیم کردستان برای دریافت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی آغاز شده و  به اقشار دیگر مردم و شهروندان نیز گسترش یافته و روز گذشته برخی معترضین اقدام به آتش زدن اماکن عمومی، دولتی و حزبی کردند.