فرماندە پلیس رانیە تحت تعقیب بود و در درگیری با ماموران امنیتی کشتە شدە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – رسانە رسمی اتحادیە میهنی (یکیتی) فرماندە پلیس رانیە را کە پیشتر خبر ترورش منتشر شدە بود، فرد تحت تعقیبی خواند کە در جریان مقاومت در مقابل اعمال قانون و اجرایی شدن حکم بازداشتش از سوی نیروهای امنیتی کشتە شدە است.

بە گزارش کردپرس، PUKmedia ارگان رسمی حزب اتحادیە میهنی کردستان بە نقل از منبعی امنیتی گزارش داد؛ مراد کانی کُردەیی در جریان بازداشتش با نیروهای امنیتی درگیر شدە و بە همین دلیل کشتە شدە است.
در این خبر آمدە است: در جریان اجرای حکم بازداشت فرد تحت تعقیب "مرد کانی کُردەیی" در شهر رانیە در زمانی کە قانون اعمال می شد،  وی با نیروهای امنیتی درگیر شدە و یکی از آن ها را شهید کرد و سە نیروی دیگر را نیز مجروح ساخت. در نتیجە، نیروهای امنیتی بە وی پاسخ دادە و مراد کانی کُردەیی کشتە شدە است.
شایان ذکر است؛ رسانە های اقلیم کردستان غروب امروز (پنجشنبە) از ترور مراد کانی کُردەیی فرماندە پلیس رانیە و از شخصیت های نزدیک بە لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیە میهنی خبر دادند.