رسانەهای اتحادیە میهنی: لاهور شیخ جنگی در حال آمادە کردن نیروهای مسلح برای برهم زدن امنیت سلیمانیە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان – همزمان با تشدید تنش ها میان روسای مشترک اتحادیە میهنی و برخوردهای خشونت آمیز با نزدیکان لاهور شیخ جنگی، رسانە های غیررسمی این حزب با انتشار ویدئویی، ادعا کردند کە لاهور شیخ جنگی در حال آمادە کردن نیروهای مسلح برای بردهم زدن شهر سلیمانیە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری آوینە، برخی از رسانە های غیر رسمی حزب اتحادیە میهنی کە در کنترل بافل طالبانی هستند، با انتشار ویدئویی حاوی شمار افراد شبەنظامی کە در حال آموزش و تمرین هستند، ادعا کردند کە این افراد وابستە بە لاهور شیخ جنگی می باشند و در هتل لالەزار محل اقامت وی، در حال سازماندهی و آمادە سازی برای ایجاد نا امنی در سلیمانیە و بە انحراف کشاندن اعتراضات خیابانی هستند.

این رسانە ها، این ویدئو را سند طرح لاهور شیخ جنگی برای برهم زدن امنیت سلیمانیە می دانند.

در این ویدئو مکالمە تلفنی شخصی بە نام آکام توکنی کە از نزدیکان لاهور شیخ جنگی است پخش می شود کە با شخص دیگری در حال صحبت است و می گوید نیروهای مسلح آمادە هستند و خواستم بە خودش هم بگویم! کاک پولاد (پولاد شیخ جنگی برادر لاهور شیخ جنگی) هم اطلاع دارد، اگر قصد انجام کاری را داریم، انجام دهیم و این کە کسب تکلیف کنم کە چکار کنم و امورات را سازماندهی کنم.