اخبار ضدونقیض از احتمال زندە بودن فرماندە نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- یکی از فرزندان مراد کانی کُردەیی فرماندە پلیس راپرین کە پیشتر خبر کشتە شدنش منتشر شدە بود؛ اعلام کرد پدرش مجروح شدە و هنوز در قید حیات است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، شامگاه امروز پنج شنبە 4 آذر / 25 نوامبر، اخباری در برخی از رسانە های اقلیم کردستان منتشر شد مبنی بر اینکە سرتیپ مراد کانی کُردەیی افسر پلس منطقە راپرین و از نزدیکان لاهور شیخ جنگی، بە همراە سە تن دیگر کە پسر وی در میان آن ها بودە است، هدف تیراندازی قرار گرفتە و کشتە شدە اند، اما اندکی بعد رسانە رسمی اتحادیە میهنی (یکیتی) وی را ، فرد تحت تعقیبی خواند کە در جریان مقاومت در مقابل اعمال قانون و اجرایی شدن حکم بازداشتش از سوی نیروهای امنیتی کشتە شدە است.

با این حال یک صفحە شخصی  در شبکە اجتماعی فیس بوک بە نام پشکو فرزند سرتیپ مراد کانی کُردەیی اعلام کرد کە وی در این تیراندازی مجروح شدە و هنوز در قید حیات است.

پیشتر مرکز فوریت های پزشکی رانیە اعلام کردە بود دو مجروح این حادثە بە این مرکز منتقل شدە دو تن از آنان جان خود را از دست دادە اند، اما سرتیپ مراد کانی کُردەیی جزو افرادی کە بە این مرکز منتقل شدە اند، نبودە است.

ان. آر. تی گزارش دادە کە بە نظر می رسد سرتیپ مراد کانی کُردەیی کە از افراد نزدیک بە لاهور شیخ جنگی محسوب می شود، مجروح شدە و از سوی مهاجمین ربودە شدە باشد.

سرتیپ مراد کانی کُردەیی طی روزهای گذشتە از منصب خود در فرماندهی پلیس مبارزە با جرائم راپرین برکنار شدە و بە بخش تحقیقات پلیس این منطقە منتقل شدە بود.

سایت خبری ناس کورد نیز گزارش داد کە اخباری از زندە بودن این افسر پلیس منتشر شدە و با توجە بە اینکە جسد وی  روئیت نشدە، خبر مرگش نیز در هالە ای از ابهام بودە و احتمال زندە بودن کانی کردە یی وجود دارد.