تائید کشتەشدن فرماندە نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی از سوی شورای امنیت اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام کردە کە فرماندە نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان، بنا بە حکم دادگاه تحت تعقیب بودە و طی درگیری با نیروهای رسمی کە مامور دستگیری وی بودە اند، کشتە شدە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری پاراگراف، شامگاه امروز پنج شنبە 4 آذر / 25 نوامبر، اخباری در برخی از رسانە های اقلیم کردستان منتشر شد مبنی بر اینکە سرتیپ مراد کانی کُردەیی افسر پلس منطقە راپرین و از نزدیکان لاهور شیخ جنگی، بە همراە سە تن دیگر کە پسر وی در میان آن ها بودە است، هدف تیراندازی قرار گرفتە و کشتە شدە اند، اما اندکی بعد رسانە رسمی اتحادیە میهنی (یکیتی) وی را ، فرد تحت تعقیبی خواند کە در جریان مقاومت در مقابل اعمال قانون و اجرایی شدن حکم بازداشتش از سوی نیروهای امنیتی کشتە شدە است.

شورای امنیت اقلیم کردستان در این خصوص اعلامیە ای را منتشر و اعلام کرد کە شامگاه امروز نیرویی رسمی برای اجرای حکم دادگاه و حاکمیت قانون بە صورت کاملا قانونی موظف شدە اند مراد کانی کُردەیی را کە تحت تعقیب بودە، در رانیە دستگیر کنند، اما در هنگام اقدام آنان برای اجرای این ماموریت مراد کانی کُردەیی و نگهبانان همراه وی با نیروهای رسمی کە در حال انجام وظیفە بودە اند، درگیر شدە و یک نیروی کارمند بە نام شامل زرار اسماعیل را کشتە  و سە تن دیگر از این نیروها را مجروح کردە اند.

در ادامە آمدە کە در نتیجە مقابلە بە مثل و پاسخگویی بە قانون شکنان و فراری ها مراد کانی کُردەیی و دو تن از نیروهای محافظ همراه وی کشتە شدە اند.

شورای امنیت در این اطلاعیە خطاب بە افکار عمومی اقلیم اعلام کردە کە دستگاه های امنیتی برای دستگیری همه متهمان مربوط بە این واقعە و افرادی کە از حکم دادگاه فراری شدە اند، انجام دادە و همه متهمین را بە دادگاه تحویل می دهد.

لازم بە ذکر است کە پیشتر یک صفحە شخصی  در شبکە اجتماعی فیس بوک بە نام پشکو فرزند سرتیپ مراد کانی کُردەیی اعلام کرد کە وی در این تیراندازی مجروح شدە و هنوز در قید حیات است.