کمیتە تحقیقی برای زدودن ابهامات کشتە شدن فرماندە نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی تشکیل شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مسئول شاخە اربیل اتحادیەمیهنی کردستان، خواستار تشکیل کمیتە تحقیق برای زدودن ابهامات پروندە کشتە شدن فرماندە نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی شد.

بە گزارش کردپرس، درباز کسرت، فرزند کسرت رسول علی رئیس شورای عالی و منافع اتحادیە میهنی، دربارە واقعە کشتە شدن سرتیپ مراد کانی کردە یی فرماندە نظامی اتحادیە میهنی کردستان کە فردی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی رئیس پیشین این حزب محسوب می شد؛ اعلام کرد کە امیدوار است، کمیتە تحقیقی در خصوص این پروندە تشکیل شود.

مسئول شاخە اربیل اتحادیەمیهنی کردستان افزود کە کمیتە ای ویژە باید برای در پیش گرفتن راهکارهای قانونی و روشن شدن حقایق این واقعە اقدام کند.

شامگاه روز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر، از سوی سایت رسمی اتحادیە میهنی و شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام شد کە مراد کانی کردە یی از اعضای ارشد اتحادیە میهنی و فرماندهان نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی، در رانیە طی درگیری با شماری از نیروهای رسمی اقلیم کە بنا بە حکم دادگاه مامور دستگیری وی بودە اند،  همراه با محافظین و تعدادی از دوستان  خود، کشتە شدە و یکی از همراهان وی نیز مجروح و بە بیمارستان منتقل  شدە است.

واقعە کشتە شدن کانی کردە ایی جنجال های بسیاری را در اقلیم به دنبال داشتە و لاهور شیخ جنگی عاملان مرگ وی را بە شدت تهدید و آنان متهم کرد کە مامور اجرای توطئە های کشورهای منطقە و یک حزب خاص در اقلیم هستند و نهادهای امنیتی و دولتی را نیز بە کار گرفتە اند.

همچنین خانوادە وی نیز اعلام کردند کە بنا بە گزارش پزشکی قانونی سلیمانیە کانی کردە یی وی در پی شلیک گلولە و درگیری با ماموران کشته نشدە و بر اثر شکنجە جانباختە و خواستار اقدام نهادهای مربوطە دولت اقلیم برای تحقیق در این مورد و مجازات عاملان مرگ وی شدند.