سران اتحادیه میهنی دربارە عدم بە کارگیری نیروهای نظامی در اختلافات اتفاق نظر دارند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی کردستان تاکید کرد کە سران این حزب در خصوص عدم بە کار گیری نیروهای نظامی در کشمکش ها و اختلافات داخلی، اتفاق نظر دارند.

بە گزارش کردپرس، پولاد طالبانی در گفتگو با بخش کردی رادیو صدای آمریکا، اعلام کرد کە نظام  ریاست مشترک برای ادارە حزب اتحادیە میهنی کردستان مناسب نبودە و باید نظامی کە با شرایط فعلی حزب متناسب باشد، اجرایی شود.

همچنین تاکید کرد کە سران حزب در خصوص عدم استفادە از نیروهای نظامی و مسلح اتحادیە میهنی در منازعات و اختلافات داخلی، اتفاق نظر دارند و در حال حاضر تلاش های آنان برای حل مشکلات و اختلافات داخلی از طریق گفتگو ادامە دارد ودر جریان است.

عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی خاطر نشان ساخت کە برخی از وقایع بە مراحل نامطلوبی کشیدە می شود و چنین شرایطی خواست هیچ یک از سران حزب نیست و هیچ طرفی در اتحادیە میهنی نمی خواهد کە مشکلات از طریق استفادە از نیروها حل و فصل شود و همگان می خواهند مشکلات و اختلافات از طریق گفتگو رفع شود.

وی دربارە قربانی شدن برخی از اعضای حزب در مشکلات و اختلافات داخلی حزب و از جملە مرگ یکی از فرماندهان نظامی اتحادیە میهنی گفت کە در بیانیە شورای امنیت اقلیم کردستان در خصوص واقعە مرگ این فرد تاکید شدە کە حکم دستگیری وی صادر شدە، اما حاضر بە تسلیم نشدە و در مقابل دستگیری مقاومت کردە و در نتیجە این شرایط کنونی حاصل شدە است.

لازم بە ذکر است کە شامگاه روز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر، از سوی سایت رسمی اتحادیە میهنی و شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام شد کە مراد کانی کردە یی از اعضای ارشد اتحادیە میهنی و فرماندهان نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی، در رانیە طی درگیری با شماری از نیروهای رسمی اقلیم کە بنا بە حکم دادگاه مامور دستگیری وی بودە اند،  همراه با محافظین و تعدادی از دوستان  خود، کشتە شدە و یکی از همراهان وی نیز مجروح و بە بیمارستان منتقل  شدە است.

واقعە کشتە شدن کانی کردە ایی جنجال های بسیاری را در اقلیم به دنبال داشتە و لاهور شیخ جنگی عاملان مرگ وی را بە شدت تهدید و آنان متهم کرد کە مامور اجرای توطئە های کشورهای منطقە و یک حزب خاص در اقلیم هستند و نهادهای امنیتی و دولتی را نیز بە کار گرفتە اند.

همچنین خانوادە وی نیز اعلام کردند کە بنا بە گزارش پزشکی قانونی سلیمانیە کانی کردە یی وی در پی شلیک گلولە و درگیری با ماموران کشته نشدە و بر اثر شکنجە جانباختە و خواستار اقدام نهادهای مربوطە دولت اقلیم برای تحقیق در این مورد و مجازات عاملان مرگ وی شدند.

دبیر دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان در منطقە کویە اقلیم کردستان نیز ، خواستار تشکیل کمیتە تحقیق برای زدودن ابهامات پروندە کشتە شدن فرماندە نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی شد.

کشتە شدن کانی کردە یی در حالی است کە طی ماه های گذشتە اختلافات شدیدی در سطح رهبری اتحادیە میهنی کردستان و میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روسای مشترک حزب بروز کردە و بافل طالبانی اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی اقدام بە مسموم کردن وی کردە و همچنین همراه با افراد نزدیک بە خود  با سوء استفادە  از جایگاه و مقام حزبی، مرتکب نقض قوانین اقلیم کردستان و اساسنامە حزبی، تهدید و ارعاب، فساد مالی و  پولشویی شدە و درنهایت با پشتیبانی دفتر سیاسی و دیگر اعضای حزب اقدام به اخراج لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکان وی از حزب کرد.

همچنین هفتە گذشتە کاروان علی شامار مسئول امور رسانە ای لاهور شیخ جنگی و از افراد نزدیک بە او، به دست داشتن در تظاهرات اخیر سلیمانیە متهم و  پس از ضرب و شتم شدید از منزل خود ربودە شد