عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی: نباید کسی قربانی کشمکش های نادرست شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیه میهنی کردستان تاکید کرد کە نباید بیش از این کسی در کشمکش های نادرست قربانی شود و باید همه مسائل از طریق دادگاه نهایی شود.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، حاکم قادر محمد جان دربارە اختلافات و تنش های اخیر در اتحادیە میهنی و سلیمانیە، اعلام کرد کە با تمامی این وقایع  و اعلام هرگونە خشونت علیە مردم اقلیم و آزادی عقیدە و بیان، از سوی هر جریان و طرفی، مخالف است.

عضو شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیە میهنی کردستان تاکید کرد کە نباید بیش از این کسی قربانی کشمکش های نادرست و اختلافات و مشکلات شود وباید همه مسائل و منازعات از طریق دادگاه حل و فصل شدە و مردم اقلیم کردستان بیش از این در اضطراب و نگرانی بە سر نبرند.

همچنین افزود کە اتحادیە میهنی حزبی متعلق بە اقشار مختلف مردم بودە وباید حزب همه آنان باقی بماند زیرا از ابتدا و هم بر اساس اصول حقوق بشر، آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت خود، پذیرش انتقاد و خودانتقادی تاسیس شدە و رشد کرده است.

لازم بە ذکر است کە طی ماه های گذشتە اختلافات شدیدی در سطح رهبری اتحادیە میهنی کردستان و میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روسای مشترک حزب بروز کردە و بافل طالبانی اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی اقدام بە مسموم کردن وی کردە و همچنین همراه با افراد نزدیک بە خود  با سوء استفادە  از جایگاه و مقام حزبی، مرتکب نقض قوانین اقلیم کردستان و اساسنامە حزبی، تهدید و ارعاب، فساد مالی و  پولشویی شدە و درنهایت با پشتیبانی دفتر سیاسی و دیگر اعضای حزب اقدام به اخراج لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکان وی از حزب کرد.

از سوی دیگر در تظاهرات هفتە گذشتە دانشجویان معترض در سلیمانیە، نیروهای امنیتی کە در این استان تحت فرمان اتحادیە میهنی هستند، اقدام بە برخورد خشونت آمیز و سرکوب تظاهرات و نیز دستگیری معترضین کردند.

 از سوی دیگر  شامگاه روز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر، از سوی سایت رسمی اتحادیە میهنی و شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام شد کە مراد کانی کردە یی از اعضای ارشد اتحادیە میهنی و فرماندهان نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی، در رانیە طی درگیری با شماری از نیروهای رسمی اقلیم کە بنا بە حکم دادگاه مامور دستگیری وی بودە اند،  همراه با محافظین و تعدادی از دوستان  خود، کشتە شد.

واقعە کشتە شدن کانی کردە ایی جنجال های بسیاری را در اقلیم به دنبال داشتە و لاهور شیخ جنگی عاملان مرگ وی را بە شدت تهدید و آنان متهم کرد کە مامور اجرای توطئە های کشورهای منطقە و یک حزب خاص در اقلیم هستند و نهادهای امنیتی و دولتی را نیز بە کار گرفتە اند.

همچنین دبیر دفتر سیاسی اتحادیە میهنی کردستان در منطقە کویە اقلیم کردستان نیز ، خواستار تشکیل کمیتە تحقیق برای زدودن ابهامات پروندە کشتە شدن فرماندە نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی شد.