یکی دیگر از اعضای ارشد اتحادیە میهنی خواستار تحقیق دربارە کشتە شدن یک فرماندە نظامی حزب شد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از مسئول شاخە اربیل اتحادیەمیهنی کردستان، این بار یکی دیگر از اعضای ارشد نظامی در حزب، خواستار تشکیل کمیتە تحقیق برای روشن شدن حقایق کشتە شدن یکی از فرماندهان نظامی حزب شد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، سرهنگ ایوب یوسف فرماندە و مسئول گردان های 3 و7 اتحادیە میهنی کردستان کە نیروهای ویژە کسرت رسول علی رئیس شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیە میهنی محسوب می شوند، در اطلاعیە ای بە واقعە کشتە شدن مراد کانی کردە یی از فرماندهان نظامی اتحادیە میهنی کە فردی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک حزب بود؛ اشارە و ضمن اینکە وی را همراه و رفیق مبارز خواند،  اعلام کرد کە مراد کانی کردە ایی در واقعە ای پر ابهام جان خود را از دست دادە است.

وی افزود کە مراد کانی کردە یی بیش از بیست سال عضو ارشد و فعال اتحادیە میهنی بودە و از دست دادن وی و همراهانش برای حزب موجب تاسف بسیار است.

وی در این اطلاعیە درخواست کردە کە کمیتە تحقیق ویژە ای هر چە زودتر برای تحقیق دربارە کشتە شدن کانی کردە یی و افراد همراه وی تشکیل و روشن شدن زوایای مبهم، این واقعە کە آن را مبهم و تلخ خواندە شدە و تاکید کردە کە باید توضیحات کامل در این مورد بە اعضای حزب و افکار عمومی اقلیم کردستان دادە شدە و این واقعە آخرین فاجعە از دست دادن کادرهای اتحادیە میهنی باشد.

وی همچنین خواستار حفظ اتحاد داخلی در حزب شد.

طی 24 ساعت گذشتە این دومین مقام نزدیک بە کسرت رسول علی رئیس شورای عالی سیاسی و منافع اتحادیە میهنی است کە خواستار تشکیل کمیتە تحقیق برای روشن شدن حقایق کشتە شدن یکی از فرماندهان نظامی حزب شدە است.

پیشتر درباز کسرت رسول مسئول شاخە اربیل اتحادیەمیهنی کردستان نیز، خواستار تشکیل کمیتە تحقیق برای زدودن ابهامات پروندە کشتە شدن فرماندە نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی شد.

لازم بە ذکر است کە شامگاه روز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر، از سوی سایت رسمی اتحادیە میهنی و شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام شد کە مراد کانی کردە یی از اعضای ارشد اتحادیە میهنی و فرماندهان نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی، در رانیە طی درگیری با شماری از نیروهای رسمی اقلیم کە بنا بە حکم دادگاه مامور دستگیری وی بودە اند،  همراه با محافظین و تعدادی از دوستان  خود، کشتە شد.

واقعە کشتە شدن کانی کردە ایی جنجال های بسیاری را در اقلیم به دنبال داشتە و لاهور شیخ جنگی عاملان مرگ وی را بە شدت تهدید و آنان را متهم کرد کە مامور اجرای توطئە های کشورهای منطقە و یک حزب خاص در اقلیم هستند و نهادهای امنیتی و دولتی را نیز بە کار گرفتە اند.

این در حالی است کە کە طی ماه های گذشتە اختلافات شدیدی در سطح رهبری اتحادیە میهنی کردستان و میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روسای مشترک حزب بروز کردە و بافل طالبانی اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی اقدام بە مسموم کردن وی کردە و همچنین همراه با افراد نزدیک بە خود  با سوء استفادە  از جایگاه و مقام حزبی، مرتکب نقض قوانین اقلیم کردستان و اساسنامە حزبی، تهدید و ارعاب، فساد مالی و  پولشویی شدە و درنهایت با پشتیبانی دفتر سیاسی و دیگر اعضای حزب اقدام به اخراج لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکان وی از حزب کرد.