تنش میان مقامات اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بر سر درآمدهای استان سلیمانیە و پول نفت
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی کە مقامات حزب دمکرات در دولت اقلیم کردستان تاکید می کنند همه درآمدهای استان سلیمانیە در اختیار اتحادیە میهنی بودە و بە دولت اقلیم دادە نمی شود، مقامات اتحادیە میهنی اعلام می کنند درآمدهای سلیمانیە بە دولت دادە شدە، اما قسمت اعظم درآمدهای نفتی بە دولت دادە نمیشود.

بە گزارش کردپرس، طی روزهای گذشتە اظهارات یکی از نمایندگان حزب دمکرات (پارتی) در پارلمان کردستان دربارە درآمدهای سلیمانیە و انحصار این درآمدها در دست مقامات حزب اتحادیە میهنی، جنجال هایی را در اقلیم کردستان بە دنبال داشت.

هیویدار احمد نمایندە حزب دمکرات گفت کە مقامات اتحادیە میهنی در سلیمانیە مسئول کسری حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم بودە و درآمدهای استان را در اختیار خود گرفتە اند و تیم این حزب در  دولت اقلیم اعلام کردە اند کە برخی کالاها بە صورت قاچاق وارد اقلیم می شود و درخواست کردە اند دولت اجازە دهد اتحادیە میهنی این کالاهای ممنوعە را رسما وارد کردە و درآمدهای حاصل از آن نیز برای اتحادیە میهنی باشد.

لازم بە ذکر است کە با وجود تشکیل دولت و پارلمان اقلیم کردستان کە بر اساس توافق میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات قرار بود واحد و فراگیر بودە و ادارە تمامی مناطق اقلیم را در اختیار داشتە باشد، در حال حاضر ادارە و کنترل اربیل و دهوک در اختیار حزب دمکرات و ادارە مناطق سلیمانیە، حلبچە، گرمیان و راپرین نیز در اختیار اتحادیە میهنی است.

هیفیدار احمد همچنین اعلام کرد کە دولت اقلیم کردستان 20 میلیارد دینار بودجە را بە مقامات سلیمانیە برای اتمام پروژە خیابان 100 متری این شهر پرداخت کردە و هنوز این بودجە در پروژە هزینە نشدە است و از سوی دیگر درآمدهای این استان بە دولت اقلیم تحویل دادە نمی شود.

سمیر هورامی سخنگوی قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو ارشد اتحادیە میهنی به این اظهارات هیفیدار احمد واکنش نشان دادە و وی را بە بی اطلاعی از ارقام واقعی و میزان درآمدهای سلیمانیە و مقداری کە بە دولت اقلیم تحویل دادە شدە متهم و اعلام کرد از دو تریلیون و 559 میلیارد دینار بودجە ای کە سە استان اقلیم از درآمدهای خود بە دولت اقلیم دادە اند، 1 تریلیون و 102 میلیارد آن از استان سلیمانیە بودە و این استان سهم خود از بودجە لازم برای  حقوق در اقلیم را ایفا کردە است.

همچنین گفت کە بخشی از هزینە های جاری پارلمان کردستان نیز کە در اربیل قرار داد، از محل درآمدهای سلیمانیە تامین می شود.

لازم بە ذکر است  کە آمار اعلام شدە از سوی سمیر هورامی نشان می دهد درآمدهای اقلیم رو بە کاهش بودە و از 374 میلیارد دینار در ماه ژانویە 2021 بە 134 میلیارد دینار در ماه نوامبر رسیدە است.

در همین حال جوتیار عادل سخنگوی رسمی دولت اقلیم کردستان و از اعضای ارشد حزب دمکرات بە نوعی اظهارات هیفیدار احمد را تائید کردە و گفت کە مشکلات و اختلالاتی در جمع آوری درآمدهای استان سلیمانیە وجود دارد و کارمندان در این استان آن طور کە لازم است در محل کار حاضر نبودە و مسئولیت های خود را انجام نمی دهند و اگر این شرایط ادامە داشتە باشد، دولت اقلیم راهکارها و تدابیر قانونی را دربارە هر استانی کە موجب تعویق پرداخت حقوق کارمندان شود در پیش می گیرد.

همچنین گفت کە فقط آمار و ارقامی کە از سوی وزارت دارایی اقلیم منتشر می شود، معتبر و قابل استناد است.

وی ادارات سلیمانیە را بە سرپیچی از تصمیمات و دستورالعمل های دولت متهم کرد.

از سوی دیگر زیاد جبار رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی در پارلمان کردستان تاکید کرد کە عدم تحویل کامل درآمدهای استان سلیمانیە بە دولت اقلیم، کذب و غیرواقعی است و درآمدهای سلیمانیە در هر ماه بە دولت تحویل دادە شدە است.

همچنین گفت کە استان سلیمانیە در هر ماه از محل درآمدهای استان، مبلغی را کە وزارت دارایی برای تامین بودجە پرداخت حقوق درخواست کردە، بە این وزارت خانە تحویل دادە است و مابقی درآمدهای استان برای خدمات رسانی و پروژە های عمرانی استان هزینە شدە است.

وی خاطر نشان ساخت کە در هر ماه فقط 350 میلیون دلار از درآمدهای نفتی اقلیم کردستان بە دولت دادە می شود و حتی پارلمان نیز از سرنوشت مابقی درآمدها اطلاعی ندارد.

این در حالی است کە اکثریت فرآیند تولید و صادرات نفت اقلیم کردستان در اختیار حزب دمکرات است.

علی محمد صالح نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان نیز در این مورد اعلام کردە کە اتحادیە میهنی و حزب دمکرات هر کدام درآمدهای مناطق تحت کنترل خود را در اختیار دارند و دوادارە ای بە صورت عملی در اقلیم در جریان است و هیچ مبلغی از درآمدهای سلیمانیە بە اربیل و دهوک دادە نشدە و درآمدهای اربیل و دهوک نیز بە سلیمانیە و حلبچە دادە نمی شود  و دولت اقلیم نیز بودجە ای بە سلیمانیە ندادە و تاکید می کند باید هزینە های این منطقە از درآمدهای خود آن تامین شود.