لاهور شیخ جنگی: اتحادیە میهنی کنونی همان حزب جلال طالبانی نیست و بخشی از آن نیستم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس مشترک اتحادیە میهنی کردستان تاکید کرد کە این حزب در حال حاضر و با مدیریت کنونی، دیگر حزبی کە توسط جلال طالبانی تاسیس شد، نیست و وی نیز هرگز بخشی از این حزبی کە اتحادیە میهنی نوین خواندە می شود، نخواهد بود.

بە گزارش کردپرس، لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیە میهنی کە طی اختلافات اخیر در حزب توسط بافل طالبانی دیگر رئیس مشترک حزب، اخراج شد، پس از دیدار با خانوادە و بستگان مراد کانی کردە ایی فرماندە نظامی اتحادیە میهنی کە اخیرا همراه محافظان خود کشتە شد، اطلاعیە ار منتشر و اعلام کرد کە این فرماندە نظامی با تصمیم برخی مسئولین امنیتی در اتحادیە میهنی کە آنان را افرادی نامسئول خواند، کشتە شدە است.

وی افزود اتحادیە میهنی کنونی دیگر حزب شهیدان و حزبی نیست کە پیشتر توسط جلال طالبانی تاسیس شدە و خود وی نیز بخشی از این حزبی کە اکنون از سوی برخی افراد بە عنوان اتحادیە میهنی نوین خواندە می شود، نخواهد بود.

این در حالی است کە وی پیشتر تاکید می کرد تا پای جان عضوی از این حزب باقی می ماند.

همچنین اشارە کردە موضوعی کە جای نگرانی است، این است کە جنایت کشتە شدن مراد کانی کردە یی از سوی دشمنان حزب روی ندادە و خود اعضا وهمراهان در اتحادیە میهنی برای تصدی مناصب و اهداف شخصی تصمیم بە کشتن فردی گرفتە اند کە فرماندە وفادار حزب بودە و سە برادر وی نیز شهید شدە اند.

لاهور شیخ جنگی گفت: "چطور امکان دارد وارد منازعات سیاسی ناشریف شدە و دستانمان بە خون همراهان و همسنگران خودمان سرخ شود و بە هر آنچە و هرکسی کە علیە ما بودە و یا مطابق میل ما نبود یورش ببریم و با اتهامات ناروا آنان را دستگیر کردە و کادرهای اتحادیە میهنی را تحت ضرب و شتم و شکنجە ترور کنیم؟"

وی تاکید کردە اجازە نمی دهد خون این افراد پایمال شدە و باید عاملان کشتن کانی کردە یی و همراهانش در دادگاهی عادل مجازات شوند.

لازم بە ذکر است کە طی ماه های گذشتە اختلافات شدیدی در سطح رهبری اتحادیە میهنی کردستان و میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روسای مشترک حزب بروز کردە و بافل طالبانی اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی اقدام بە مسموم کردن وی کردە و همچنین همراه با افراد نزدیک بە خود  با سوء استفادە  از جایگاه و مقام حزبی، مرتکب نقض قوانین اقلیم کردستان و اساسنامە حزبی، تهدید و ارعاب، فساد مالی و  پولشویی شدە و درنهایت با پشتیبانی دفتر سیاسی و دیگر اعضای حزب اقدام به اخراج لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکان وی از حزب کرد، اما شیخ جنگی تاکید کرد کە این اقدام غیرقانونی بوده و حاضر بە قبول آن نشد.

از سوی دیگر شامگاه روز پنج شنبه 4 آذر / 25 نوامبر،  نیز از سوی سایت رسمی اتحادیە میهنی و شورای امنیت اقلیم کردستان اعلام شد  مراد کانی کردە یی از اعضای ارشد اتحادیە میهنی و فرماندهان نظامی نزدیک بە لاهور شیخ جنگی، در رانیە طی درگیری با شماری از نیروهای رسمی اقلیم همراه با محافظین و تعدادی از دوستان  خود، کشتە شدە و خانوادە این فرد نیز اعلام کردند بنا بە گزارش پزشکی قانونی سلیمانیه وی در اثر شکنجە شدید جان خود را از دست دادە است.