تصرف کامل یکی از روستاهای کرکوک توسط عناصر داعش
سرویس عراق و اقلیم کردستان- اهالی یکی از روستاهای بخش سرگران شهر دوبز از توابع استان کرکوک، در پی حملات و تهدید داعش محل سکونت خود را ترک کردە و عناصر داعش این روستا را تصرف کردە و اقدام بە سوزاندن خانه های ساکنین کردند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، روستای لهیبان واقع در دامنە کوه قرە چوغ و بخش سرگران شهر دوبز از توابع استان کرکوک کە از مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد محسوب می شود، طی روزهای گذشتە هدف حملات مداوم داعش قرار گرفتە و از مجموع 40 خانوار ساکن در این روستا فقط 15 خانوار باقی ماندە بودند.

اما در پی تشدید حملات داعش در دو روز گذشتە، امروز یک شنبە 14 آذر /5 دسامبر، ساکنین روستا ناچار بە تخلیە آن و ترک محل سکونت خود شدند.

منابع محلی خبر گزارش دادە اند کە پس از تخلیە روستا عناصر داعش بە صورت کامل آن را تصرف کردە و اقدام بە سوزاندن خانه های روستای لهیبان کردە اند.

روستای لهیبان در حد فاصل مواضع نیروهای پیشمرگ و اقلیم کردستان و ارتش عراق و منطقە خلا امنیتی قرار گرفتە و هیچ نیرویی در آن مستقر نبودە و ساکنین روستا اعلام کردە اند کە هیچ یک از این دو نیرو بە درخواست کمک آنان پاسخی ندادە اند.

لازم بە ذکر است کە مقامات  اقلیم کردستان تاکید می کنند وجود حد فاصل مواضع نیروهای پیشمرگ و ارتش عراق در مناطق مورد مناقشە موجب بروز خلا امنیتی و ایجاد فرصت برای تحرکات داعش شدە و از سوی دیگر طی ماه های گذشته سلسلە مذاکرات طولانی مدتی میان مقامات نظامی اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، دربارە همکاری و همانگی دو جانبە برای مقابلە با تحرکات روز افزون داعش در مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد انجام شدە و پیشتر مقامات نظامی اربیل و بغداد بارها اعلام کردند کە بە توافق برای عملیات مشترک و هماهنگی بە منظور رفع این خلا امنیتی دست یافتە و دو نیروی مشترک برای این منظور تشکیل و 6 مرکز هماهنگی مشترک ایجاد می شود.

جبار یاور دبیر کل وزارت پیشمرگ اقلیم، تاکید می کند کە عدم اجرایی شدن توافق های پیشین میان اربیل و بغداد عامل اصلی در تداوم و افزایش فعالیت و حملات داعش است.

طی حملات داعش در یک هفتە گذشتە بە مناطق مورد مناقشە 18 نیروی پیشمرگ و سە شهروند غیرنظامی از جملە یک کودک، جان خود را از دست دادە اند.