ورود نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان بە روستایی در کرکوک
سرویس عراق و اقلیم کردستان- پس از اینکە ساکنان روستایی در منطقە مورد مناقشە کرکوک، بە دلیل تهدید داعش و پس از درگیری محل سکونت خود را ترک کردند و روستا توسط داعش تصرف شد؛امروز نیروهای پیشمرگ وارد این روستا شدە و آن در کنترل خود گرفتند.

بە گزارش کردپرس، شب گذشتە رسانە های اقلیم کردستان گزارش دادند کە روستای لهیبان واقع در دامنە کوه قرە چوغ و بخش سرگران شهر دوبز از توابع استان کرکوک کە از مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد محسوب می شود، در پی تشدید حملات داعش در دو روز گذشتە، از سوی ساکنین تخلیە شدە و سپس عناصرداعش اقدام بە تصرف روستا و سوزاندن خانە های آن کردە اند.

اما امروز دوشنبە 15 آذر / 6 دسامبر شبکە تلویزیونی روداو گزارش داد کە بخشی از نیروهای پیشمرگ در فرماندهی اربیل وارد این روستا شدە و آن را از تصرف داعش آزاد کردە اند.

بر اساس خبر در حال حاضر هیچ یک از عناصر داعش در این روستا باقی نماندە و نیروهای پیشمرگ، بە همراه بخشی از نیروهای ارتش عراق در روستای لهیبان حضور داشتە و تعداد کمی از ساکنان آن نیز بازگشتە اند.

روداو گزارش داده کە مذاکرات و رایزنی ها میان ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ در لهیبان دربارە رفع خلا امنیتی در این منطقە، هم اکنون در جریان است.

کاک امین نجار عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) نیز اعلام کرد نیروهای فرماندهی اربیل در لهیبان، با هماهنگی ارتش عراق، برای دفاع از ساکنین این روستا مستقر می شوند و ساکنان روستا نیز خود در دفاع از آن مشارکت فعال داشتە  و با نیروهای پیشمرگ برای جلوگیری از تکرار حملە داعش، همکاری می کنند.

وی افزود نیروهای ارتش عراق در لهیبان باقی نمی مانند و حفظ امنیت روستا بر عهدە نیروهای پیشمرگ خواهد بود.

دو روستای دیگر در این منطقە نیز بە دلیل تهدید داعش خالی از سکنە شدە است.