محتمل ترین سناریو برای عراق، تشکیل دولت توسط جریان صدر است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان پیش بینی کرد کە محتمل ترین سناریو برای تشکیل دولت جدید عراق، این است کە جریان صدر دولت را تشکیل می دهد.

بە گزارش کردپرس، جعفر ایمینکی  در گفتگو با سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) دربارە نتایج نهایی انتخابات مجلس عراق و تشکیل دولت آیندە این کشور، اعلام  کرد کە  هنوز جریان های شیعە این کشور بە توافق دربارە تشکیل دولت دست نیافتە و نتایج نهایی انتخابات نیز تائید نشدە است.

عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، افزود کە در گذشتە، توافق های انجام شدە در عراق بە درستی بە کار گرفتە نشدە و بە همین دلیل اقدامات لازم نیز انجام نشدە است و عراق بە فساد گستردە دچار شدە و اکنون ارادە سیاسی بسیار قوی لازم است کە حکومتی در این کشور تشکیل شود کە توان اقدام در خصوص حل مشکلات را داشتە باشد.

وی دربارە احتمالات تشکیل دولت جدید عراق نیز گفت کە در حال حاضر محتمل ترین سناریوی تشکیل دولت این است کە جریان صدر دولت آتی را با حضور کردها، سنی ها و دیگر جریان های برندە انتخابات بر پا کنند.