مجلس آیندە عراق نمایندە 18 درصد از مردم این کشور است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- بنا بە آمار اعلام شدە از سوی کمیسیون تمامی 329 نمایندە ای کە بە مجلس آیندە عراق راه یافتە اند، در مجموع فقط 4 میلیون رای را از مجموع 22 میلیون افراد واجد شرایط رای دهی را بە دست آوردە و بە این ترتیب مجلس آتی فقط نمایندە 18 درصد از مردم عراق خواهد بود.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری درومیدیا در گزارشی بە تحلیل نتایج انتخابات اخیر مجلس عراق پرداختە و آورده کە کمیسیون عالی انتخابات عراق در روز 30 نوامبر 2021 نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد و بنا بە این نتایج از مجموع 22 میلیون و 116 هزار و 368 افراد واجد شرایط فقط 9 میلیون و 629 هزار و 601 نفر معادل 44 درصد از واجدین شرایط  در رای گیری شرکت کردە و از این تعداد 8 درصد آرا معادل 721 هزار و 979 رای باطل اعلام شدە و فقط 8 میلیون و 871 هزار و 612 رای محسوب شدە است.

همچنین21 ائتلاف و 108 حزب سیاسی و 789 نامزد مستقل و در مجموع  3 هزار و 225 نامزد در رقابت های  انتخاباتی شرکت کردە و 138 نامزد از ائتلاف های سیاسی، 148 نامزد احزاب سیاسی و 43 نامزد مستقل در این انتخابات پیروز شدە اند و برجستە ترین جریان های پیروز در انتخابات نیز شامل جریان صدر با 73 کرسی، ائتلاف تقدم  بە رهبری محمد حلبوسی با 37 کرسی و ائتلاف دولت قانون بە ریاست نوری مالکی با 33 کرسی و حزب دمکرات کردستان (پارتی) بە رهبری مسعود بارزانی با 31 کرسی اعلام شدە اند.

بنا بە قانون انتخابات عراق باید 25 درصد از نمایندگان مجلس عراق را زنان تشکیل دهند و با این حساب باید از مجموع 329 کرسی مجلس دست کم 83 از نمایندگان مجلس را زنان تشکیل دهند، اما زنان در این انتخابات موفقیت بیشتری کسب کردە و 95 نامزد زن پیروز شدە وبە مجلس راه یافتند و تعداد آنان بە 27.78 درصد کل نمایندگان رسید و این در حالی است کە فقط 38 تن  آنان از قانون سهم 25 درصدی زنان استفادە کردە اند.

از میان 10 نامزدی کە بیشترین آرا را بە دست آوردە اند و همگی از نامزدهای مرد هستند، نامزدی از حزب اتحاد اسلامی کردستان و استان دهوک 56 هزار و 702 رای را کسب کردە کە بیشترین آرای را در این انتخابات بە دست آوردە، و همچنین شش تن از نامزدهای حزب دمکرات نیز در میان این 10 نامزد هستند و در مقابل 10 نامزدی کە کمترین رای را بە دست آوردە و بە مجلس راه یافتە اند؛ همگی از نامزدهای زن بودە و 8 تن با استفادە از سهمیە 25 درصدی زنان بە مجلس رفتە و نامزدی کە کمترین رای را کسب کردە از استان کربلا بودە و با فقط 1 هزار و 730 رای بە مجلس عراق راه یافتە است.

گزارش درومیدیا تاکید می کند بی عدالتی گستردە ای در انتخابات روی دادە و نامزدهای پیروز در مجموع 4 میلیون و 68 هزار و 627 رای افراد واجد شرایط رای را به دست آوردە اند کە برابر است با 18.4 درصد کل آرای افراد واجد شرایط رای دهی و بە این ترتیب مجلس آیندە فقط نمایندە 18 درصد از مردم عراق خواهد بود.

به دلیل نظام انتخاباتی عراق آرای کسب شدە نامزدهای پیروز در برخی از حوزە های انتخابیە از آرای نامزدهای شکست خوردە در برخی حوزە های دیگر کمتر است از جملە فیصل کریم خان برادوستی نامزد شکست خوردە در حوزە انتخابیە 1 اربیل، بیشترین رای را در میان تمامی نامزدهای شکست خوردە کسب کردە و تعداد آرای وی 27 هزار و 604 رای اعلام شدە کە از آرای 315 تن از نامزدهایی کە بە عنوان پیروز انتخابات اعلام شدە اند، بیشتر است.

همچنین آرای این فرد کە بە عنوان نامزد شکست خوردە در انتخابات معرفی شدە از مجموع آرای 8 نامزد پیروز انتخابات کە از سهمیە بندی ها استفادە کردە اند بیشتر است و آرای این 8 نامزد پیروز با هم 23 هزار و 968 رای است.