دو حزب اسلامگرای اقلیم کردستان: محتوای کتاب زبان و ادبیات کردی پایە دهم اهانت بە دین اسلام است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دو حزب اتحادو جنبش اسلامی کردستان از یک مطلب در کتاب درسی زبان و ادبیات کردی پایە دهم متوسطە اقلیم بە شدت انتقاد کردە و این مطلب را اهانت بە دین اسلام دانستە اند.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری شارپرس گزارش داد کە حزب اتحاد اسلامی و حزب جنبش اسلامی کردستان، خطاب بە شهروندان، سازمان های مدنی، احزاب سیاسی، پارلمان و دولت اقلیم کردستان،  اعلام کردە اند کە بخشی از محتوای کتاب درسی زبان و ادبیات کردی کە در پایە دهم متوسطە در دبیرستان های اقلیم، بە دانش آموزان تدریس می شود، حاوی مطالب وهن آمیز بودە و آن را اهانت بە دیبن مبین اسلام دانستە اند.

همچنین تاکید کردە اند کە نسبت بە این موضوع مواضع تندی خواهند داشت  و هیچ گونە اهانت بە پیامبر اسلام را تحت عنوان هیچ توجیە و بهانە ای نمی پذیرند.

نهاد علما و علوم شرعی در حزب اتحاد اسلامی تاکید کردە کە هر روزە و در مقابل چشمان همگان بە مقدسات مردم توهین می شود.

حزب جنبش اسلامی نیز تاکید کردە کە محتوای این کتاب شامل روزی سە بار انکار آیین محمدی است و آنچە در کتاب زبان و ادبیات کردی پایە دهم آمدە، اگر بر زبان هر فردی جاری شود، اهانتی بزرگ و خطرناک بە شمار می آید.

از سوی دیگر سایت خبری آوینە گزارش داد کە  وزارت آموزش و پرورش اقلیم نیز در پاسخ و طی اطلاعیە ای رسمی، تاکید کردە محتوای این کتاب درسی چیز جدیدی نیست و از سال 2007 تاکنون در مدارس تدریس شدە و اکنون پس از 13 سال محتوای آن بە عنوان اهانت بە اسلام تلقی شدە است.

همچنین تاکید شدە کە محتوای این کتاب توسط تیمی از کارشناسان در دست بررسی و بازبینی است و در صورت لزوم اصلاحات لازم در آن اعمال می شود.

همچنین تاکید شدە کە در تمامی محتواهای درسی تدریس شدە در نظام آموزشی اقلیم، حفظ احترام بە همه آیین ها و عقاید و همزیستی مسالمت آمیز در نظر گرفتە و رعایت شدە است.