دستگیری و اخراج 8 عضو شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سایت خبری باس نیوز گزارش داد کە اختلافات در اتحادیە میهنی کردستان ادامە داشتە و تاکنون 8 عضو شورای رهبری این حزب اخراج و یا دستگیر شدە اند و یک عضو نیز فرار کردە است.

بە گزارش کردپرس، سایت خبری باس نیوز بە نقل از منبعی در حزب اتحادیە میهنی کردستان کە نخواستە نامش فاش شود، گزارش دادە که اختلافات داخلی و تغییرات در این حزب هنوز ادامە داشتە و تاکنون 8 عضو شورای رهبری حزب دستگیر شدە و یا از اتحادیە میهنی اخراج شدە اند.

بر اساس خبر برخی از این اعضا در حالت بلاتکلیف قرار داشتە و تلاش هایی برای حل مشکلات برخی دیگر در جریان است و گفتە می شود کە یک عضو رهبری نیز گریختە است.

نام اعضای اخراجی و دستگیر شدە شورای رهبری بە این صورت اعلام شدە است.

ژینو محمد بە اتهام برهم زدن اتحاد داخلی در حزب و حملە بە یکی از اعضای دفتر سیاسی و نزدیک بودن بە لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک حزب، اخراج شدە است.

شادمان ملا حسن بە اتهام خروج از صفوف حزب و فعالیت برای لیست های انتخاباتی خارج از حزب، اخراج شدە است.

آلا طالبانی بە اتهام عدول از اصول حزب و فعالیت در لیست های انتخاباتی خارج از اتحادیە میهنی، اخراج شدە است.

عضویت آراس شیخ جنگی برادر لاهور شیخ جنگی بە اتهام اقداماتی کە در چارچوب جناح برادر خود انجام دادە لغو شدە است.

عطا سراوی بە اتهام انتشار اکاذیب و اتهام زنی های بی اساس از سوی حزب مورد باخواست قرا گرفتە و اقداماتی برای دستگیری و اخراج وی انجام شدە، اما اکنون بە خارج از اقلیم کردستان گریختە است.

غازی کرکوکی نیز آخرین عضو شورای رهبری است کە شب گذشتە بە اتهام دست داشتن در پروندە ای خطرناک بە فرمان بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی دستگیر شدە است.

فینک احمد نیز بە عدم التزام بە تصمیمات دفتر سیاسی حزب متهم و اخراج شدە و  کمیتە ای برای تحقیق در مورد وی تشکیل شدە است.

آرام قادر خبات کە از افراد نزدیک بە لاهور شیخ جنگی محسوب می شود نیز بە فعالیت برای اشخاص خاص در حزب و گردآوری جمعیت در مراسم های مربوط بە لاهور شیخ جنگی متهم شدە و کمیتە ای برای تحقیق دربارە اتهامات وی نیز تشکیل شدە است.

محمد رفعت مسئول پیشین روابط اتحادیە میهنی در تهران نیز با اشارە بە اینکە افراد دیگری نیز همراه اعضای فوق الذکر هستند، بە باس نیوز گفت کە بخشی از افراد اخراج شدە طبق اساسنامە داخلی حزب اخراج شدە اند و برخوردها با شماری از آنان نیز بە فرمان مستقیم بافل طالبانی صورت گرفتە است و این مسائل باید نهایی شود.

وی افزود کە اصول و راهکارهای حزبی در اتحادیە میهنی در پیش گرفتە نمی شود و نوعی آشفتگی و سردرگمی در حزب بە وجود آمدە و موجب تشدید مشکلات شدە و برخی اعضا باور خود به حزب را از دست دادە و هر گونە سخنانی را بر زبان راندە  و عامل بروز اختلافات اتحادیە میهنی و دیگر احزاب هستند و در صورت عدم حل این مسائل، مشکلات در حزب بیشتر می شود.

لازم بە ذکر است کە طی ماه های گذشتە اختلافات شدیدی در سطح رهبری اتحادیە میهنی کردستان و میان بافل طالبانی و لاهور شیخ جنگی روسای مشترک حزب بروز کردە و بافل طالبانی اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی اقدام بە مسموم کردن وی کردە و همچنین همراه با افراد نزدیک بە خود  با سوء استفادە  از جایگاه و مقام حزبی، مرتکب نقض قوانین اقلیم کردستان و اساسنامە حزبی، تهدید و ارعاب، فساد مالی و  پولشویی شدە و در نهایت با پشتیبانی دفتر سیاسی و دیگر اعضای حزب اقدام به اخراج لاهور شیخ جنگی و شماری از نزدیکان وی از حزب کرده و همچنین افراد نزدیک بە وی را از نهادهای امنیتی و نظامی حزب برکنار کرد.