انتقاد نمایندە پیشین کرد مجلس عراق از تلاش نسل نو برای تصدی ریاست جمهوری عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە پیشین جنبش تغییر از اقدام حزب نسل نو در معرفی نامزدی برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، انتقاد کردە وگفت کە این اقدام با موضع اپوزیسیون بودن این حزب و شعارهای پیشین آن، در تناقض است.

بە گزارش کردپرس، در حالی کە جنبش نسل نو بە عنوان حزب منتقد حاکمیت اقلیم کردستان، در شعارهای انتخاباتی خود طی انتخابات اخیر مجلس عراق تاکید کردە بود کە فقط برای کسب حقوق مردم تلاش کردە و هیچ قصدی برای تصدی مناصب و پست های دولتی ندارد، طی روزهای گذشتە این حزب، نامزدی را برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، معرفی کرد.

این اقدام نسل نو کە تاکید می کند با وجود کسب 9 کرسی مجلس عراق، در جبهە اپوزیسیون بە فعالیت خود در عراق و اقلیم، ادامە می دهد، انتقاداتی را در پی داشتە و از جملە هوشیار عبداللە نمایندە جنبش تغییر در دورە های پیش مجلس عراق، تاکید کرد کە این اقدام با شعارهای قبلی نسل نو در تناقض است.

وی افزود کە این اقدام با وعدە حزب برای فعالیت بە عنوان اپوزیسیون در تضاد است و یک جریان اپوزیسیون نمی تواند خواستار تصدی عالیترین منصب اجرایی شود.

دیروز پنج شنبە مهلت قانونی ثبت نام نامزدهای تصدی ریاست جمهوری عراق بە پایان رسید و 26 نفر برای این منصب ثبت نام کردە اند کە 11 نفر از آنان از شصصیت های سیاسی کرد هستند.