کشمکش های سیاسی، منصب ریاست جمهوری عراق را تبدیل به مضحکە کردە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس شورای عالی سیاسی حزب اتحاد اسلامی کردستان، گفت کە کشمکش های سیاسی نادرست موجب شدە منصب ریاست جمهوری عراق برای کردها از دستاورد تبدیل بە مضحکە شود.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خلک،در پی کشمکش های احزاب سیاسی اقلیم کردستان بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق و ثبت نام نامزدهای متعدد و پراکندە از میان کردها برای این نصب و عدم وجود انسجام میان احزاب سیاسی کرد در بارە این منصب، هادی علی عدم اشتراک مواضع میان کردها بر سر این منصب و تعیین نامزدی واعد از میان کردها برای تصدی آن را مورد انتقاد قرار داد.

رئیس شورای عالی سیاسی اتحاد اسلامی کردستان در این مورد گفت کە پس از سقوط رژیم بعث صدام و بنیان نهادن عراق نوین، اختصاص یافتن منصب ریاست جمهوری این کشور بە کردها، دستارود سیاسی و ملی بزرگی برای آنان بود.

وی افزود کە اما اکنون و بە دلیل کشمکش های سیاسی نادرست میان احزاب سیاسی بر سر تصدی این منصب کلیدی، این منصب از دستاورد برای کردها تبدیل بە مضحکە شدە و این کشمکش ها، جایگاه کردها در عراق را بیش از پیش تضعیف کردە است.

لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث  تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است و این حزب برهم صالح را برای تصدی این منصب نامزد کردە و تاکید می کند کە ریاست جمهوری فقط سهم این حزب است.

از سوی دیگر حزب دمکرات نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە و سعی دارد از طریق جلب حمایت ائتلاف های اصلی سنی های عراق و جریان صدر، این منصب را در اختیار بگیرد و این اقدام اختلافات میان اتحادیە میهنی و این حزب را تشدید کرد.

حزب نسل نو نیز کە تاکید کردە بود بە عنوان اپوزیسیون بە فعالیت خود ادامە می دهد، نامزدی را برای تصدی این منصب وارد میدان کردە و این اقدام نیز انتقاداتی را بە دنبال داشتە است.

تاکنون 12 شخصیت سیاسی کرد از جملە یک زن از اعضای اتحادیە میهنی، برای تصدی این منصب بە صورت رسمی ثبت نام کردە اند.