رقابت یک نامزد دیگر از اتحادیە میهنی با برهم صالح برای تصدی ریاست جمهوری عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در حالی کە اتحادیە میهنی برهم صالح عضو شورای رهبری حزب را برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق نامزد کردە است، یک عضو دیگر از این حزب نیز خود را برای این منصب نامزد کردە و تاکید می کند احزاب سیاسی از وی حمایت می کنند.

بە گزارش کردپرس، رقابت و کشمکش ای میان احزاب سیاسی اقلیم کردستان بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق ادامە دارد و این کشمکش از رقابت های میان احزاب بە اختلافات داخلی و رقابت های داخلی میان اعضای احزاب رسیدە است.

هفتە گذشتە ریزان شیخ دلیر از اعضای برجستە حزب اتحادیە میهنی کردستان اعلام کرد کە دفتر سیاسی این حزب، طی نشستی با حضور بافل طالبانی رئیس مشترک حزب، برهم صالح عضو شورای رهبری اتحادیە میهنی و رئیس جمهور فعلی عراق را بار دیگر برای تصدی این منصب نامزد کردە است.

اما با این حال لطیف شیخ رشید از اعضای قدیمی اتحادیە میهنی و همسر خواهر زن جلال طالبانی دبیر کل و بنیان گذار فقید حزب کە در حال حاضر نیز از اعضای خانوادە طالبانی بە شمار می آید، بە صورت مستقل بە عنوان نامزد تصدی ریاست جمهوری عراق، ثبت نما کردە است.

سایت خبری شارپرس در این مورد گزارش داد کە لطیف شیخ رشید تاکید می کند کە احزاب سیاسی اقلیم کردستان بە وی اعلام کردە اند کە او را نامزد مناسبی برای ریاست جمهوری می دانند و از حمایت های داخلی در اتحادیە میهنی و نیز احزاب اقلیم و عراق برخوردار است.

وی اعلام کردە کە دارای سابقە مبارزاتی و فعالیت طولانی در عراق و اقلیم کردستان است و پیشتر مشاور جلال طالبانی در منصب ریاست جمهوری عراق بودە و از توانایی لازم برای ادارە این منصب برخوردار است.

لطیف شیخ رشید  در سال 2018 نیز کە اتحادیە میهنی برهم صالح را نامزد تصدی ریاست جمهوری کردە بود، برای تصدی این منصب ثبت نام کرد، اما نتوانست رای چندانی در مجلس عراق برای این منصب کسب کند.

از سوی دیگر خانم گلاویژ پیرداود رئیس پیشین فراکسیون اتحادیە میهنی در شورای استانی نینوا نیز اعلام کرد کە خود را برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق نامزد کردە است.

لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث  تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است و این حزب تاکید می کند کە ریاست جمهوری فقط سهم این حزب است.

از سوی دیگر حزب دمکرات نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە و سعی دارد از طریق جلب حمایت ائتلاف های اصلی سنی های عراق و جریان صدر، این منصب را در اختیار بگیرد و این اقدام اختلافات میان اتحادیە میهنی و این حزب را تشدید کرد.

حزب نسل نو نیز کە تاکید کردە بود بە عنوان اپوزیسیون بە فعالیت خود ادامە می دهد، نامزدی را برای تصدی این منصب وارد میدان کردە و این اقدام نیز انتقاداتی را بە دنبال داشتە است.

تاکنون 12 شخصیت سیاسی کُرد ، برای تصدی این منصب بە صورت رسمی ثبت نام کردە اند.