حملە بە دفاتر جریان های سیاسی، وضعیت را در عراق وخیم تر می کند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان،ضمن محکوم کردن حملاتی کە علیە دفتر این حزب و برخی دیگر از جریان های سیاسی در بغداد صورت گرفتە، هشدار داد کە این حملات وضعیت را در عراق بە وخامت بیشتری می کشاند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری ناس کورد، پس از اینکە طی دو روز گذشتە دفاتر سیاسی حزب دمکرات کردستان (پارتی) و ائتلاف های سنی تقدم و عزم در بغداد هدف حملە قرار گرفتە و به سوی یک عضو پارتی نیز از سوی افراد ناشناس تیراندایز شد، دفتر سیاسی پارتی بیانیە ای را منتشر کرد.

در این بیانیە آمدە کە حملات مذکور ناروا و بە دور از خلاق سیاسی و همزیستی مسالمت آمیز در عراق و ناقض قوانین کشور است و از سوی حزب دمکرات محکوم می شود.

همچنین تاکید شدە کە این حملات اقدامی اخلال گرایانە بودە و عاملان آن نیز باید بدانند کە این گونە رفتارها راه حل مشکلات در عراق نیستند و وضعیت را در کشور بە وخامت بیشتر می کشانند.

دفتر سیاسی حزب دمکرشت درخواست کردە کە نهادها و ارگان های مرتبط در دولت مرکزی عراق، عاملان این حملات را شناسایی کردە و طبق قوانین کشور، مجازات کردە و از دفاتر و اعضای حزب دمکرات و دیگر احزاب و جریان های سیاسی محافظت کنند.