حمایت مالی آمریکا از پروژە های کشاورزی در اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- کنسولگری آمریکا در اقلیم کردستان، طی بیانیە ای اعلام کرد کە این کشور از مشاغل و پروژە های کوچک و متوسط در اقلیم کردستان در زمینە کشاورزی حمایت مالی کردە و بە آن ها کمک مالی پرداخت می کند

 به گزراش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە در اطلاعیە ای کە از سوی سرکنسولگری امریکا در اقلیم کردستان منتشر شدە، آمدە کە آژانس آمریکایی توسعە بین المللی  USAID و سازمان Top Mountain طرحی را برای کمک بە کارآفرینان اقلیم کردستان کە در زمینە کشاورزی فعالیت می کنند، بە اجرا در می آورند.

بر اساس این اطلاعیە سازمان های مذکور بە پروژە ها و طرح های  توسعە مشاغل کوچک و متوسط در زمینە کشاورزی اقلیم کردستان کمک کردە و بە آنان برای توسعە فعالیت های خود ونیز پیشرفت کشاورزی در اقلیم کمک می کنند.

 همچنین اعلام شدە کە اکنون درخواست ها برای پرداخت مرحلە اول این کمک ها پذیرفتە شدە و کارآفرینان بخش کشاورزی اقلیم می توانند درخواست های خود را بە این سازمان ها ارائە دهند.

مهلت ارائە درخواست ها نیز تا پایان ماه جاری میلادی اعلام شدە است.