نامزدی عضو نسل نو برای ریاست جمهوری عراق، منافاتی با اپوزیسیون بودن حزب ندارد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە حزب نسل نو در مجلس عراق تاکید کرد کە معرفی نامزدی از این حزب، برای ریاست جمهوری عراق منافاتی با اپوزیسیون بودن حزب ندارد و نسل نو سعی کردە انحصار احزاب حاکم اقلیم کردستان را برای این منصب، پایان دهد.

به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری آوینە، طی روزهای گذشتە حزب نسل نو کە 9 کرسی را در مجلس عراق کسب کردە است، نامزدی از اعضای حزب را برای تصدی منصب ریاست مجلس عراق، معرفی کرد و این اقدام انتقاداتی را بە دنبال داشتە و برخی احزاب و شخصیت های اقلیم کردستان تاکید کردند معرفی نامزدی برای عالیترین مقام اجرایی عراق، با موضع اپوزیسیون حزب در تناقض است.

اما سروە عبدالواحد نمایندە حزب نسل نو در مجلس عراق تاکید می کند کە این اقدام برای این بودە کە بە انحصار طلبی اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان احزاب حاکم اقلیم بر این منصب پایان دادە شود، حتی اگر نامزد نسل نو هیچ شانسی برای پیروزی در رقابت های تصدی منصب ریاست جمهوری نداشتە باشد.

وی تاکید کرد کە معرفی نامزدی برای ریاست جمهوری هیچ منافاتی با اپوزیسیون بودن نسل نو ندارد و این حزب بە این صورت مستقل بودن خود از احزاب حاکم را نشان دادە و بە همه عراق نشان می دهد کە اکنون نیرویی بە جز اتحادیە میهنی و حزب دمکرات وجود دارد کە می تواند جایگزین آنان باشد؛ زیرا این احزاب میخواستند کە نمایندگان نسل نو در مجلس بە نامزدهای آنان رای دهند.

لازم بە ذکر است کە بنا بە توافق های نانوشتە میان سە طیف اصلی کشور عراق یعنی کردها، شیعیان و سنی ها و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری در سهمیە بندی های سیاسی برای کردها، نخست وزیری برای شیعیان و ریاست مجلس عراق برای سنی ها است و در میان کردها نیز طبق توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە عنوان دو حزب حاکم اقلیم، از زمان سقوط رژیم بعث  تاکنون این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە است و این حزب تاکید می کند کە ریاست جمهوری فقط سهم این حزب است.

از سوی دیگر حزب دمکرات نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە و سعی دارد از طریق جلب حمایت ائتلاف های اصلی سنی های عراق و جریان صدر، این منصب را در اختیار بگیرد و این اقدام اختلافات میان اتحادیە میهنی و این حزب را تشدید کرد.