پارلمان کردستان بە سرنوشت درآمدهای نفتی بی توجە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- هوشیار عبداللە نمایندە پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق، پارلمان کنونی کردستان را متهم کرد کە بە سرنوشت و وضعیت درآمدهای نفتی بی توجە است.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری رادیو نوا، هوشیار عبداللە ضمن انتقاد از عملکرد دولت و پارلمان کنونی اقلیم کردستان گفت کە کابینە دولت ائتلافی کنونی کە با مشارکت اتحادیە میهنی، حزب دمکرات و جنبش تغییر تشکیل شدە، بدترین کابینە در دولت اقلیم است، زیرا نە تنها بیشترین اختلاس در درآمدهای نفتی اقلیم روی دادە، بلکە فشارهای اقتصادی بر شهروندان نیز از طریق اخذ مالیات بیشتر شدە است.

نمایندە پیشین جنبش تغییر در مجلس عراق،افزود کە دولت اقلیم بە محض کاهش نرخ نفت اعلام می کند کە درآمدهای اقلیم کاهش یافتە و اقدام بە قطع و کاستن از حقوق کارمندان و حقوق بگیران می کند، اما در مقابل در زمان افزایش نرخ نفت، هیچ اشارە ای بە افزایش درآمدها و سرنوشت آن ها نمی کند.

وی گفت کە در نشست های دورە کنونی پارلمان کردستان نیز هیچ اشارە ای بە سرنوشت درآمدهای نفتی نشدە و پارلمان فقط بەموضوع درآمدهای گمرکی و داخلی می پردازد.

هوشیار عبداللە  خاطر نشان ساخت هرچند کە بررسی این درآمدها نیز ضروری است، اما نباید در کنار آن موضوع مهم درآمدهای نفتی فراموش شود، زیرا بیشترین بخش درآمدهای اقلیم از طریق نفت بە دست می آید.