وضعیت کرکوک از 16 اکتبر 2017 تاکنون هیچ پیشرفتی نکرده است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- رئیس شورای استانی کرکوک، تاکید کرد کە وضعیت این استان پس از وقایع 16 اکتبر 2017 هیچ گونە تغییر و پیشرفتی نکردە و فعالیت کمیتە عادی سازی وضعیت کرکوک نیز متوقف شدە است.

بە گزارش کردپرس، ریبوار طالبانی در گفتگو با سایت خبری باس نیوز، اعلام کرد کە شرایط و وضعیت کرکوک پس از وقایع 16 اکتبر 2017 ( خروج نیروهای کرد از کرکوک و اعمال سلطە و کنترل نظامی دولت مرکزی عراق بر این منطقە) تاکنون شاهد هیچ تغییر و پیشرفتی نبودە است.

رئیس شورای استانی کرکوک خاطر نشان ساخت: ما انتظار داشتیم کە توافق اربیل و بغداد بر سر عادی سازی شنگال بە موفقیت برسد،اما موانع بسیاری بە وجود آمدە و با وجود اینکە دولت اقلیم کردستان و دولت عراق قصد دارند مشکلات شنگال را حل کنند؛ اما دست های سیاسی خارجی و داخلی با اهدافی شوم اجازە نمی دهند کە مشکلات شنگال و دیگر مناطق، طبق قانون اساسی عراق حل شود و این دست های پنهان خواستار تداوم بحران هستند و این بە نفع هیچ طرفی نیست.

وی دربارە اقدامات کمیتە عادی سازی وضعیت کرکوک نیز گفت کە فعالیت این کمیتە متوقف شدە و دولت عراق و دولت اقلیم بر این باور بودند کە اگر توافق شنگال موفق باشد، عادی سازی وضعیت کرکوک نیز تسهیل می شود، اما اکنون برخی جریانها  مشکلات بزرگی را در شنگال بە وجود آوردە اند و وضعیت کرکوک نیز حساس تر شدە است.