گفتگوی نچیروان بارزانی و وزیر خارجە لیتوانی دربارە معضل پناهجویان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در دیدار رئیس اقلیم کردستان و وزیر خارجە لیتوانی بر ضرورت جلوگیری از قاچاق انسان و استفادە ابزاری از موضوع پناهجویان در مسائل سیاسی تاکید شد.

بە گزارش کردپرس به نقل از شبکە تلویزیونی کردستان 24، امروز دوشنبە 27 دی / 17 ژانویە، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان با گاربرییلیوس لاندسبیرگیس وزیر امور خارجە لیتوانی کە بە اربیل سفر کردە، دیدار و گفتگو کرد.

معضل پناهجویان و آوارگان از محورهای اصلی این دیدار بودە و لاندسبیرگیس از موضع اقلیم در همکاری برای حل معضل پناهجویان قدردانی و ابراز امیدواری کرد کە همکاری در زمینە پناهجویان زمینە ساز گسترش همکاری های میان لیتوانی با عراق و اقلیم و در همه زمینە ها شود.

دو طرف بر ضرورت جلوگیری ازپدیدە قاچاق انسان و استفادە ابزاری از معضل پناهجویان برای اهداف سیاسی تاکید کردە و مشارکت و همکاری کشورهای جهان از جملە عراق و اقلیم و اتحادیە اروپا برای این منظور را ضروری دانستند.

روباط اربیل و بغداد، وضعیت منطقە، انتخابات اخیر عراق، روابط عراق و اقلیم با اتحادیە اروپا از دیگر موضوعات مورد گفتگو در این دیدار عنوان شدە است.