اخبار متناقض در خصوص دستگیری رئیس دستگاه حفاظت و اطلاعات حزب اتحادیه میهنی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- اخبار ضد و نقیضی در رسانە های اقلیم کردستان در خصوص دستگیری دستگیری رئیس دستگاه حفاظت و اطلاعات حزب اتحادیه میهنی کردستان بە اتهام همکاری با سازمان اطلاعات ترکیه، منتشر شدە؛ با این وجود منابع رسمی حزب در این خصوص سکوت کردە اند.

بە گزارش کردپرس، حزب اتحادیە میهنی کردستان از اواسط سال گذشتە میلادی دچار اختلافات داخلی شدید شدە و بافل طالبانی رئیس مشترک این حزب اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی دیگر رئیس مشترک حزب، اقدام بە سوءاستفادە از قدرت و جایگاه خود،پولشویی و نیز مسموم کردن وی و دیگر سران حزب کردە و در اقدامی با کمک اعضای دفتر سیاسی حزب وی و دیگر افراد نزدیک بە لاهور شیخ جنگی را از اتحادیە میهنی اخراج کردە و اقدام بە تغییرات و برکناری های گستردە در مناصب امنیتی و اطلاعاتی حزب کرد.

یکی از مهترین تغییراتی کە طالبانی در حزب اعمال کرد، برکناری رئیس دستگاه حفاظت و اطلاعات اتحادیە میهنی موسوم به دستگاه زانیاری را کە فردی نزدیک بە شیخ جنگی محسوب می شد، با تکیه بر نیروهای مسلح حزب برکنار و اژی امین را کە برادرزاده مثنی امین، نماینده اتحاد اسلامی کردستان است، بە جای وی منصوب کرد.

اما اختلافات هنوز ادامە دارد و پایگاه عراقی العالم الجدید به نقل از منابع آگاه خبر داد که نیروهای کوماندوی خاص که مستقیما از بافل طالبانی، دستور می‌گیرند روز گذشته پس از محاصره منزل مسکونی اژی امین وی را بازداشت کرده‌اند.

این منابع گفته‌اند که این بازداشت به دستور شخص طالبانی به اتهام همکاری امین با دستگاه اطلاعات ترکیه (میت) انجام شده است.

پیش از این غازی کرکوکی، از سران اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک نیز در پرونده مسموم‌کردن شماری از سران حزب دستگیر شده است.

احتمال دارد کە در روزهای آیندە نیز شمار دیگری از سران اتحادیه میهنی کردستان برکنار شوند.

از سوی دیگر سایت خبری و تحلیلی شارپرس مدعی شد کە معضل اژی امین و دستگاه های امنیتی اتحادیە میهنی از دو هفتە پیش آغاز شدە و دو گزینە نیز بە وی پیشنهاد شدە کە هیچ یک را نپذیرفتە است.

برا ساس خبر بە اژی امین پیشنهاد شدە کە بە یکی از نهادهای امنیتی حزب در استان سلیمانیه منتقل شدە و یا اینکە خود از منصب ریاست دستگاه زانیاری استعفا دهد و آن را واگذار کند، اما وی حاضر بە پذیرش این پیشنهادها نشدە است و بە  همین دلیل فرمان دستگیری وی صادر شدە و در حال حاضر نیز در بازداشت بە سر می برد.

با این حال منابع و مقامات رسمی اتحادیە میهنی در این مورد سکوت کردە و برخی از سران حزب بە صورت ناشناس و بدون ذکر نام، طی گفتگو با بخشی از رسانە ها این اخبار را تکذیب و یا تائید کردە اند.