تکذیب خبر دستگیری رئیس دستگاه حفاظت و اطلاعات حزب اتحادیه میهنی
سرویس عراق و اقلیم کردستان- منبعی از دستگاه حفاظت و اطلاعات حزب اتحادیه میهنی، خبر دستگیری رئیس این نهاد را تکذیب کرد.

بە گزارش کردپرس، در حالی کە برخی رسانە ها از جملە پایگاه خبری العالم الجدید، به نقل از منابعی کە نام آن ها فاش نشدە خبر از دستگیری رئیس دستگاه حفاظت و اطلاعات اتحادیە میهنی موسوم به دستگاه زانیاری، بە اتهام همکاری با سازمان اطلاعات ترکیه (میت) دادند، منبعی از دستگاه زانیاری این اخبار را تکذیب کرد.

سایت خبری زمن پرس گزارش داد کە منبعی از دستگاه زانیاری اتحادیە میهنی کە نخواستە نامش فاش شود؛ طی بیانیە ای اخبار مربوط بە دستگیری اژی امین را تکذیب کردە است.

در این بیانیە آمدە:" بە همه طرف ها اعلام می کنیم کە اژی امین رئیس دستگاه حفاظت و اطلاعات اتحادیە میهنی در حال انجام وظیفە خود  بودە و برای برقراری ثبات و امنیت اقلیم کردستان تلاش می کند و تمامی اخبار منتشر شدە (در خصوص دستگیری وی) کذب و بی اساس است. از طریق قانونی با همه رسانە ها و کانال هایی کە این گونە اخبار بی اساس را منتشر کردە اند، برخورد می کنیم."

حزب اتحادیە میهنی کردستان از اواسط سال گذشتە میلادی دچار اختلافات داخلی شدید شدە و بافل طالبانی رئیس مشترک این حزب اعلام کرد کە لاهور شیخ جنگی دیگر رئیس مشترک حزب اقدام بە سوءاستفادە از قدرت و جایگاه خود و نیز مسموم کردن وی و دیگر سران حزب کردە و در اقدامی با کمک اعضای دفتر سیاسی حزب وی و دیگر افراد نزدیک بە لاهور شیخ جنگی را از اتحادیە میهنی اخراج کردە و اقدام بە تغییرات و برکناری های گستردە در مناصب امنیتی و اطلاعاتی حزب کرد.

در این راستا رئیس دستگاه حفاظت و اطلاعات اتحادیە میهنی موسوم به دستگاه زانیاری کە فردی نزدیک بە شیخ جنگی محسوب می شد، برکنار و اژی امین کە برادرزاده مثنی امین، نماینده اتحاد اسلامی کردستان، است، بە جای وی منصوب شد.