دست های سیاسی در تبلیغ برای آیین زرتشتی در اقلیم کردستان دخیل است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو هیئت فتوا در وزارت اوقاف و امور دینی اقلیم کردستان اعلام کرد کە دست های سیاسی در تبلیغ برای گسترش آیین زرتشتی در اقلیم دخیل هستند.

بە گزراش کردپرس، در اقلیم کردستان بنا بە قوانین موجود تبلیغ برای گسترش تمامی آیین ها و مذاهب آزاد است و در این راستا آیین هایی مانند مسیحیت و زرتشتی در انجام امور دینی خود و نیز تبلیغ برای گسترش این آیین ها و گرویدن شهروندان بە آن ها آزاد هستند و مسئول امور زرتشتی ها در وزارت اموقاف و امور دینی اقلیم، اعلام کرد کە طی 7 سال گذشتە 15 هزار نفر در اقلیم بە آیین زرتشتی گرویدە اند.

 محمد عبداللە پنجوینی عضو هیئت فتوا در وزارت اوقاف اقلیم در این خصوص طی گفتگو با  سایت خبری هاولاتی، ضمن اینکە زرتشتی را آیین جدیدی در اقلیم خواند؛ گفت کە تبلیغ برای همه آیین ها امری عادی بە شمار می رود و دارای تاریخ و سابقە ای طولانی است و پسرفت و پیشرفت در در گرایش بە آیین ها همیشە وجود دارد.

وی تاکید کرد کە دست های سیاسی در تبلیغ آیین زرتشتی در اقلیم کردستان دخیل هستند و هدف از آن از همگسیختگی و پراکندگی در جامعە اقلیم است.

همچنین خاطر نشان ساخت کە اقلیم از نظر سیاسی ویران شدە و تلاش هایی در جریان است کە از نظر دینی و مذهبی نیز دچار شکاف و پراکندگی شود و احزاب از موج هایی کە دربارە هر یک از دین ها و آیین ها بە راه می افتد، پشتیبانی می کنند و بە آن سمت و سوی سیاسی می دهند.

وی هشدار داد کە این شرایط وضعیت اقلیت های دینی در اقلیم را با خطر مواجە ساختە و تفرقە و نفرت دینی زندگی آنان را در معرض تهدید قرار می دهد.