اعلام آمادگی پاکستان برای گسترش روابط با اقلیم کردستان
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سفیر پاکستان در عراق، طی دیدار با رئیس اقلیم کردستان، بر آمادگی کشورش برای گسترش روابط با اقلیم بە ویژە در زمینە تجاری و اقتصادی تاکید کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی روداو، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان  امروز  پنج شنبە 30 دی / 20 ژانویە، دیداری را با احمد امجد علی سفیر پاکستان در عراق کە بە اربیل سفر کردە؛ انجام داد.

در این دیدار بر خواست مشترک دو طرف برای گسترش روابط اقلیم و عراق با پاکستان بە ویژە در زمینە تجاری و آموزشی و دانشگاهی و ایجاد فرصت های کار و سرمایە گذاری برای شرکت ها  و تجار پاکستانی در عراق و اقلیم تاکید شد.

همچنین وضعیت نیروی کار و شرکت های پاکستانی فعال در اقلیم کردستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

احمد امجد علی گفت کە کشورش اهمیتی ویژە بە روابط با عراق و اقلیم دادە و زمینە مناسبی برای همکاری و فعالیت اقتصادی در اقلیم وجود دارد و بە همین دلیل و با هدف بهرە گیری از این فرصت ها پاکستان در صدد گشایش سرکنسولگری خود در اربیل است.

وی بە وجود امکان و فرصت آغاز پروازهای مستقیم میان پاکستان و اقلیم نیز اشارە کرد.

بارزانی نیز با اشاره بە آمادگی اقلیم برای گسترش روابط با پاکستان بە ویژە در زمینە مناسبات تجاری گفت کە فرصت های بسیاری برای کار و فعالیت و سرمایە گذاری شرکت ها و تجار پاکستانی در اقلیم وجود دارد.