اقلیم کردستان دارای هفتمین منابع گاز طبیعی در جهان است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان، اعلام کرد کە اقلیم کردستان دارای هفتمین منابع گاز طبیعی در جهان است و استفادە درست از این منابع می تواند مشکلات سوخت و برق در اقلیم را حل کند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، علی محمد صالح با انتشار مطلبی در صفحە شخصی خود در شبکە اجتماعی فیس بوک، اعلام کرد کە اقلیم کردستان دارای هفتمین منابع گاز طبیعی در میان کشورهای جهان است و در ردە بندی منابع گاز جهان پس از عربستان سعودی قرار گرفتە است.

نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان، افزود کە بر اساس اطلاعات اعلام شدە از سوی وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، میزان منابع گازی اقلیم بیش از 5.7 تریلیون متر مربع تخمین زدە می شود و اگر دولت برنامە و طرح مناسبی برای استفادە از این منابع تدوین کردە و بە درستی مدیریت شود، می تواند مشکلات سوخت و برق در اقلیم را حل کردە و رفاه بیشتری را برای مردم، بە دنبال داشتە باشد.

وی تاکید کردە کە مطمئن است، منابع نفتی هیچ آیندە روشنی را برای اقلیم بە دنبال ندارد، اما منابع گازی با مدیریت درست می تواند  آیندە اقلیم را تامین کند، چرا کە اقلیم در مسیر ترانزیت انرژی قرار گرفتە و بە آسانی می تواند پس از تامین نیازهای داخلی گاز را بە بازارهای جهانی صادر کند؛ اما دولت هیچ برنامە مشخصی برای استفادە درست از این منابع  غنی را ندارد.

علی محمد صالح همچنین تاکید کردە کە مسرور بارزانی در مناطق اربیل و دهوک و بافل طالبانی در مناطق سلیمانیە و اطراف آن، مسئول وجود فساد و بی عدالتی هستند و این مشکلات نیز بدون اقدام آنان کە در راس قدرت این مناطق هستند، حل نمی شود.