وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان حملە داعش بە ارتش عراق را محکوم کرد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان، ضمن محکوم کردن حملە داعش علیە نیروهای ارتش عراق در استان دیالی، بر ضرورت همکاری و هماهنگی مشترک، برای مقابلە با داعش تاکید کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، در اطلاعیە ای کە از سوی وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان منتشر شدە، حملە اخیر داعش بە پایگاه ارتش عراق بە شدت محکوم شدە و آمدە کە این گونه حملات تداوم و گسترش همکاری و هماهنگی میان ارتش و نیروهای پیشمرگ را برای مقابلە با تروریست ها بیش از پیش ضروری می سازد.

همچنین تاکید شدە کە وضعیت کنونی منطقە و تحرکات تروریستی داعش و فعال شدن هستە های مخفی این گروە، خطری کاملا آشکار و محسوس بودە و هماهنگی و ایفای نقش ارتش عراق و نیروهای پیشمرگ اقلیم، بە ویژە در مناطق دارای خلا امنیتی، برای مقابلە با این خطر ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وزارت پیشمرگ درخواست کردە کە اقدامات و بررسی های دقیق تری برای مقابلە با داعش و شکست ونابودی کامل هستە های مخفی این گروە انجام شود.

روز جمعە گذشتە حملە عناصر داعش بە نیروهای ارتش عراق در استان دیالی، جان باختن 11 سرباز و یک افسر عراقی را بە دنبال داشت.