تاکید طرفین بر حضور نامزدهایشان در مجلس عراق و تصدی ریاست جمهوری با رای نمایندگان
سرویس عراق و اقلیم کردستان ـ نشست میان مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان و بافل طالبانی رهبر اتحادیە میهنی بدون نتیجە خاتمە یافت.

به گزارش کردپرس، بعدازظهر روز شنبە (٢ بهمن ماە ١٤٠٠)  مسعود بارزانی و بافل طالبانی با هدف گفتگو دربارە تصدی پست ریاست جمهوری عراق با همدیگر دیدار کردند.
سایت «زَمَن» گزارش داد؛ در این گفتگو کە در خصوص تصدی پست ریاست جمهوری عراق بود، مسعود بارزانی اظهار داشتە کە چهار دورە ریاست جمهوری  در دست اتحادیە میهنی کردستان بودە و دفتر سیاسی حزب دمکرات خواستار آن است کە در دورەی پیش رو این پست را یکی از اعضای این حزب برعهدە بگیرد.
 مسعود بارزانی همچنین گفته است: چرا اتحادیە میهنی نسبت بە درخواست دفتر سیاسی حزب دمکرات در خصوص تغییر کاندیدای اتحادیە میهنی برای پست ریاست جمهوری بی توجە بود.
در مقابل، بافل طالبانی گفته است: تغییر کاندیدا برای حزبش بسیار سنگین تمام میشود، وی همچنین گفت: آیا حزب دمکرات با تعیین کاندیدا درمیان آنها توسط اتحادیە میهنی موافق است.
 این منبع خبری گفت: بە همین خاطر آنها در خصوص تصدی پست ریاست جمهوری بە توافق نرسیدند و هر دو اظهار داشتەاند کە کاندیداهاشان را برای تصدی این پست در مجلس عراق بە رای میگذارند و هر کاندیدایی کە بیشترین رای را بیاورد پست ریاست جمهوری را بە عهدە میگیرد.
  حزب دمکرات و  اتحادیە میهنی  کردستان هرکدام جداگانە هوشیار زیباری و برهم صالح را برای تصدی پست ریاست جمهوری کاندیدا کردە، همچنین لطیف رشید باجناق جلال طالبانی نیز از سوی اتحادیە میهنی خود را برای تصدی این پست کاندیدا کردە است.