استان سلیمانیە هیچ سهمی از تولید بنزین اقلیم کردستان دریافت نمیکند
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان دولت اقلیم کردستان را متهم کرد کە از تولید 950 هزار لیتر بنزین روزانە در اقلیم، هیچ سهمی را بە استان سلیمانیە اختصاص نمی دهد.

بە گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، علی محمد صالح اعلام کرد کە تحقیقی را در خصوص وضعیت تولید نفت سفید، بنزین و گازوئیل در اقلیم کردستان انجام دادە و راهکارهای قانونی و پارلمانی را در مورد نتایج این تحقیق در پیش می گیرد.

نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان، افزود دولت اقلیم کردستان طی یک سال گذشتە روزانه 950 هزار لیتر بنزین را تولید کردە، اما هیچ سهمی از این بنزین تولیدی را بە استان سلیمانیە اختصاص ندادە و تمامی این تولیدات بە سە شرکت در اربیل تحویل دادە می شود.

همچنین تاکید کردە کە  مردم همه مناطق اقلیم کردستان و از جملە اربیل، تحت ظلم و ستم دولت قرار دارند، اما سلیمانیە تحت ظلم بیشتری قرار داشتە و هیچ کسی نیز در دولت اقلیم، از مردم استان سلیمانیە حمایت نمی کند.

نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان:

استان سلیمانیە هیچ سهمی از تولید بنزین اقلیم کردستان دریافت نمیکند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان دولت اقلیم کردستان را متهم کرد کە از تولید 950 هزار لیتر بنزین روزانە در اقلیم، هیچ سهمی را بە استان سلیمانیە اختصاص نمی دهد.

بە گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری خندان، علی محمد صالح اعلام کرد کە تحقیقی را در خصوص وضعیت تولید نفت سفید، بنزین و گازوئیل در اقلیم کردستان انجام دادە و راهکارهای قانونی و پارلمانی را در مورد نتایج این تحقیق در پیش می گیرد.

نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان، افزود دولت اقلیم کردستان طی یک سال گذشتە روزانه 950 هزار لیتر بنزین را تولید کردە، اما هیچ سهمی از این بنزین تولیدی را بە استان سلیمانیە اختصاص ندادە و تمامی این تولیدات بە سە شرکت در اربیل تحویل دادە می شود.

همچنین تاکید کردە کە  مردم همه مناطق اقلیم کردستان و از جملە اربیل، تحت ظلم و ستم دولت قرار دارند، اما سلیمانیە تحت ظلم بیشتری قرار داشتە و هیچ کسی نیز در دولت اقلیم، از مردم استان سلیمانیە حمایت نمی کند.