متهم شدن دولت اقلیم کردستان بە ممانعت از بازگشت آوارگان عراقی بە محل سکونت خود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی کمیسیون عالی حقوق بشر عراق، دولت اقلیم کردستان را متهم کرد کە مانع از بازگشت آوارگان عراقی ساکن اقلیم، بە محل سکونت خود می شود.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شارپرس، علی بیاتی در اطلاعیە ای اعلام کرد کە حل معضل آوارگان در عراق، فقط شعاری سیاسی است کە در هنگام تشکیل دولت و ائتلاف های سیاسی مطرح می شود.

سخنگوی کمیسیون عالی حقوق بشر عراق، افزود کە بنا بە آمارهای جهانی در حال حاضر 1 میلیون و 198 هزار تن از شهروندان عراق در این کشور، آوارە هستند و از زندگی در محل سکونت خود محروم شدە اند و تعداد آوارگان عراقی ساکن در سە استان اربیل، دهوک و سلیمانیە اقلیم کردستان نیز 650 هزار نفر است.

وی دولت اقلیم کردستاان را متهم کرد کە خارج از چارچوب های دولت مرکزی عراق در خصوص آوارگان عمل کردە و حاضر بە همکاری برای تعطیلی اردوگاه های آوارگان نیست و مانع از بازگشت آوارگان عراقی ساکن اقلیم بە محل سکونت خود می شود.

بیاتی با اشارە بە اینکە تداوم کمک های بین المللی یکی از عوامل ممانعت از بستن اردوگاه های آوارگان است، گفت کە دولت عراق نیز در این زمینە اقدامات لازم را انجام ندادە و هیچ زمینە مناسبی را برای بازگشت آوارگان بەمحل سکونت خود فراهم نساختە است.