فعالیت های بازرگانی و گمرکی در گذرگاه مرزی تیلەکو آغاز می شود
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت امور دارایی و اقتصادی دولت اقلیم کردستان فرمان آغاز فعالیتهای بازرگانی و گمرکی در گذرگاه مرزی تیلەکو میان ایران و اقلیم را صادر کرد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، در فرمان مکتوبی کە بە امضای آوات شیخ جناب وزیر امور اقتصادی و دارایی اقلیم کردستان رسیدە، آمدە کە دولت اقلیم تصمیم گرفتە با استناد بە مادە 5 در قوانین شمارە 23 گمرکی مصوب سال 1948 نهادهای گمرکی را در گذرگاه مرزی تیلە کو میان سرپل ذهاب در ایران و استان سلیمانیە در اقلیم، تاسیس کند.

بر اساس این فرمان فعالیتهای مرزی، تجاری و اداری در این گذرگاه آغاز شدە ودر نهادهای این گذرگاه بە نام "مرکز گمرکی تیلە کو" تمامی  فعالیتهای تجاری و اداری مرزی انجام می شود.

مرکز گمرکی تیلە کو از نظر اداری و سازمانی، تحت نظر منطقە اداری گرمیان در اقلیم کردستان خواهد بود

بر اساس خبر؛ در حال حاضر 8 مرکز گمرکی در مرزهای اقلیم کردستان فعال است، از جملە در گذرگا های مرزی پیشخاپور، حاجی عمران، سیران بند، باشماق، پشتە، ابراهیم خلیل، پرویزخان و تمرچین.