حزب دمکرات بانقض اتحاد کردها با احزاب عراقی وارد توافق شد/ از نامزدی برهم صالح برای ریاست جمهوری حمایت می کنیم
سرویس عراق و اقلیم کردستان- شورای رهبری اتحادیە میهنی در نشستی حزب دمکرات را بە توافق یک جانبە با احزاب عراقی و نقض اتحاد داخلی کردها متهم و بر حمایت تمام و کمال از برهم صالح بە عنوان نامزد حزب برای تصدی ریاست جمهوری عراق، تاکید کرد.

بە گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، شورای رهبری حزب اتحادیە میهنی کردستان امروز یک شنبە 3 بهمن / 23 ژانویە، طی نشستی برهم صالح عضو این شورا و رئیس جمهور کنونی عراق را، بە عنوان تنها نامزد رسمی حزب برای تصدی دوبارە این منصب، انتخاب کرد.

در اطلاعیە پایانی این نشست آمدە کە موضوع برگزاری آن، بررسی وضعیت سیاسی عراق و سهم کردها در تشکیل دولت جدید عراق بودە و اعلام شدە: " نشست شورای رهبری اتحادیه میهنی بر این باور است کە حزب دمکرات کردستان بە صورت تکروی و خارج از خواست و ارادە احزاب سیاسی و مردم اقلیم برای اتحاد داخلی، اقدام کردە و با برخی از احزاب سیاسی توافقاتی را امضا کردە و در چارچوب این توافق نامزد خود برای تصدی منصب ریاست جمهوری عراق را معرفی کرد.

بافل طالبانی در این خصوص، تحولات کنونی را بە صورت دقیق بررسی و تبیین نمودە و تاکید کردە در شرایطی کە طرف مقابل خارج از اصول توافق فیمابین، نامزد خود را معرفی کردە، اتحادیە میهنی نیز حق دارد کە منصب ریاست جمهوری عراق را سهم کردها و خود بداند و بە همین دلیل بر تحقق حق پافشاری کردە  و بر سر آن، سازش نمی کند.

همچنین شایعاتی کە منتشر شدە و چنین وانمود می شد کە مشکل حزب دمکرات فقط با نامزد اتحادیە میهنی برای این منصب بودە و اگر اتحادیە میهنی این نامزد را تغییر دهد، حزب دمکرات نیز نامزد خود را از رقابت ها خارج می سازد؛ بە دور از واقعیت بودە و مشخص شد کە این تنها ترفندی بودە و هدف اصلی آن کسب منصب ریاست جمهوری در چارچوب توافقات حزب دمکرات با دیگر احزاب عراقی و بدون هماهنگی با دیگر احزاب اقلیم کردستان و بە ویژە اتحادیە میهنی، است.

شورای رهبری، گزینە های مقابل اتحادیە میهنی برای بخش های مهم برنامە دولت آتی عراق و منصب ریاست جمهوری را عمیقا بررسی و تاکید می کند کە لازم است در این مقطع، از سهم مردم اقلیم و اتحادیە میهنی، دفاع و حفاظت کامل صورت بگیرد و در این راستا شورای رهبری تصمیم گرفتە کە از موفقیت برهم صالح بە عنوان نامزد اتحادیە میهنی برای تصدی ریاست جمهوری عراق، تمام و کمال دفاع کند.

این نشست بر اتحاد و یکدستی در اتحادیە میهنی برای انجام دادن وظایف آتی، تاکید می کند."