فرار عناصر داعش از زندان حسکە بزرگترین تهدید علیە امنیت عراق است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- نمایندە اقلیم کردستان در فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق، هشدار داد کە اگر موضوع فرار زندانیان داعش از زندان حسکە در کردستان سوریە، کنترل نشود، منجر به بزرگترین تهدید علیە امنیت عراق می شود.

بە گزارش کردپرس، سرلشکر عبدالخالق طلعت در گفتگو با سایت رسمی حزب دمکرات  کردستان (پارتی) اعلام کرد کە واقعە فرار عناصر و سرکردگان داعش از زندان حسکە واقع در کردستان سوریە، اگر کنترل نشود و زندانیان بە زندان باگرداندە نشوند، می تواند منجر بە بزرگترین تهدید علیە امنیت عراق شود؛ زیرا این زندانیان فراری مستقیم بە عراق روی می آورند.

نمایندە اقلیم کردستان در فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق، اشارە کرد کە این کشور، خود از نظر امنیت در شرایط نامناسبی قرار دارد و در حال حاضر نیز این شرایط بە دلیل مرحلە تشکیل دولت جدید  عراق وخیم تر شدە و خلا امنیتی در کشور بە وجود آمدە و ممکن است داعش حملات تروریستی مانند حملە بە ارتش عراق در استان دیالی کە منجر بە کشتە شدن 11 سرباز شد را تکرار کند.

همچنین خاطر نشان ساخت کە اگر مرزهای میان عراق و سوریە بە خوبی کنترل می شد؛ جلوگیری از خطر نفوذ عناصر داعش امکان پذیر بود، اما با شرایط کنونی خطر بسیاری عراق را تهدید می کند و لازم است تجهیزات و نیروهای بیشتری برای حفاظت از مرزها اعزام شدە و تدابیر امنیتی و دفاعی بیشتری نیز بە کار گرفتە شود.

وی اعلام کرد کە دولت عراق درصدد اعزام نیروها و تجهیزات بیشتری بە استان دیالی و مرز با سوریە و بە ویژە منطقە شنگال است، زیرا این مناطق در معرض خطر بیشتری قرار دارند و عملیات هایی نیز برای پاکسازی این مناطق از داعش انجام شدە است.

این در حالی است کە نیروهای سوریە دمکراتیک کە از  کردها، اعراب و دیگر طیف های ساکن سوریە تشکیل شدە و کنترل مناطق کردنشین این کشور را در دست دارند؛  اعلام کردە اند، حملە داعش بە زندان حسکە برای آزادی عناصر زندانی این گروە کنترل شدە و زندانیان فراری نیز دستگیر شدە اند.