داعش در صدد فعال سازی هستە های مخفی خود در عراق است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان، با اشارە بە اینکە خلا امنیتی در حد فاصل مواضع نیروهای پیشمرگ و عراقی هنوز رفع نشدە، هشدار داد کە داعش در صددفعال سازی هستە های مخفی خود در عراق است.

بە گزارش کردپرس، جبار یاور طی گفتگو با بخش کردی رادیو صدای آمریکا، گفت کە داعش هنوز در بسیاری از مناطقی کە پیشتر آن ها را در اختیار داشت، حضور دارد، اما تکنیک فعالیت و حملات خود را تغییر دادە و اکنون در قالب گورە های کوچک و پراکندە تحرکات تروریستی را انجام می دهد.

دبیر کل وزارت پیشمرگ اقلیم کردستان افزود کە داعش هنوز در عراق، سوریە، یمن،افغانستان، مصر، لیبی وحتی کشورهای اروپایی فعال است و از سوی دیگر در شبکە های اجتماعی برای رواج تفکرات و ایدئولوژی افراط گرایی اسلامی تلاش می کند و در حال حاضر هم تهدیدی امنیتی محسوب می شود؛ همچنان کە اخیرا بە نیروهای ارتش عراق و همچنین زندانی در کردستان سوریه، حملە کرد.

وی افزود کە داعش در بسیاری از نقاط عراق، از جملە در حد فاصل مواضع نیروهای ارتش عراق و پیشمرگ در مناطق مورد مناقشە حضور دارد و با استفادە از خلا امنیتی این مناطق کە مساحت آن ها بە 560 کیلومتر می رسد؛ بە فعالیت های خود ادامە می دهد و با کمک خانوادە های داعشی کە در اردوگاه های عراق و سوریە و مرز یمن زندگی می کنند، فعالیت کردە و در تلاش است هستە های مخفی خود را فعال کند.

جبار یاور هشدار داد کە داعش در زندان ها، در حال سازمان دهی عناصر زندانی خود برای انجام دادن تحرکات تروریستی است.