حزب دمکرات نمی تواند با دور زدن اتحادیە میهنی در بغداد بە مناصب کلیدی دست یابد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو دفتر سیاسی حزب اتحادیە میهنی، تاکید کرد کە حزب دمکرات کردستان،نمی تواند با دور زدن این حزب در بغداد بە مناصب کلیدی دولت عراق، دست یابد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری شارپرس، ستران عبداللە در خصوص اختلافات اخیر میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بە ویژە بر سر تصدی مناصب کلیدی در دولت جدید عراق از جملە منصب ریاست جمهوری کە اتحادیه میهنی آن را سهم خود میداند؛ اعلام کرد این حزب بر اتحاد میان کردها در بغداد و تعامل با دولت مرکزی پافشاری کردە، اما اکنون زمان آن رسیدە کە تصمیمی جدی اتخاذ کند.

عضو دفتر سیاسی اتحادیە میهنی بە اظهارات اخیر برخی مقامات حزب دمکرات اشارە کرد کە اعلام کردند سند منصب ریاست جمهوری عراق بە نام اتحادیە میهنی ثبت نشدە و دیگر احزاب نیز می توانند آن را در دست بگیرند و تاکید کرد کە اگر ریاست جمهوری متعلق بە اتحادیە میهنی نیست، باید بر سر دیگر مناصب نیز از جملە ریاست اقلیم کردستان کە در اختیار حزب دمکرات است، گفتگو شود.

وی به حزب دمکرات هشدار داد کە مناقشات بر سر منصب ریاست جمهوری می تواند بە دیگر مناصب نیز تسری یابد و اتحادیە میهنی از این پس کمپینی دمکراتیک را دربارە مناصب آغاز می کند، زیرا عمدە مناصب کلیدی اقلیم در اختیار حزب دمکرات است.

همچنین گفت کە ادعای حزب دمکرات برای تصدی ریاست جمهوری عراق، کارت فشار علیە اتحادیە میهنی نبود و بلکە این حزب می خواست این منصب را در اختیار بگیرد.

وی خطاب بە حزب دمکرات اعلام کرد کە این حزب نمی تواند با دور زدن اتحادیە میهنی در بغداد، بە مناصب کلیدی در دولت جدید عراق دست یابد و از سوی دیگر در اقلیم کردستان نیز از اتحاد میان کردها سخن بگوید.