مشاور امنیت ملی عراق: وجود 10 هزار عنصر داعش در الهول، خطری جدی علیە عراق و منطقە است
سرویس عراق و اقلیم کردستان- مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با هیئتی اروپایی تاکید کرد کە وجود 10 هزار عنصر داعش در زندان الهول در مناطق کردنشین سوریە، خطری جدی، علیە عراق و منطقە محسوب می شود.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، قاسم اعرجی در دیدار با پاول سیلیس مدیر برنامە حمایت از صلح در سازمان صلح اروپا و هیئت همراه وی،  گفت کە حدود 10 هزار عنصر داعش کە دارای تابعیت کشورهای مختلفی هستند، در زندان الهول واقع در کردستان  سوریه، حضور دارند و این موضوع تهدیدی جدی علیە امنیت عراق و منطقە است.

مشاور امنیت ملی عراق افزود کە همکاری و هماهنگی با نهادهای بین المللی برای پیشبرد  صلح برای عراق حائز اهمیتی ویژە است، زیرا این کشور دارای تجربە خوبی در برخورد با موضوع داعش و آوارگان است.

وی تاکید کرد کە زندان گویران و الهول در حسکە خطری جدی علیە عراق و منطقە هستند و ممکن است کە وقایع اخیر زنگ خطری برای سازمان های بین المللی است کە نشان می دهد باید عناصر داعش کە در این زندان ها هستند، بە کشورهای خود بازگرداندە شدە و دادگاهی و مجازات شوند.