دستگیری 7 عنصر تروریستی تحت تعقیب در صلاح الدین عراق
سرویس عراق و اقلیم کردستان- طی عملیات نیروهای عراقی دفر استان صلاح الدین 7 عنصر تروریستی تحت تعقیب ازجملە یک زن دستگیر شدند.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شفق نیوز، امروز دوشنبە 4 بهمن / 24 ژانویە، رسانە امنیتی عراق اعلام کرد کە در ادامە عملیات انتقام خون جان باختگان حملات تروریستی اخیر در این کشور، از جملە 11 سرباز ارتش عراق کە در حملە داعش بە استان دیالی جان خود را از دست دادند، عملیاتی در استان صلاح الدین انجام شدە است.

نیروهای عراقی در این عملیات موفق بە شناسایی و دستگیری 7 عنصر تروریستی تحت تعقیب از جملە یک زن شدە اند

دستگیرشدگان پیشتر با فرمان قوە قضائیە عراق بە اتهام ارتکاب بە اعمال تروریستی در نقاط مختلف عراق، تحت تعقیب بودە اند.