تاکید نچیروان بارزانی و وزیر دادگستری لبنان بر اهمیت استقلال قوە قضائیە
سرویس عراق و اقلیم کردستان- در دیدار میان رئیس اقلیم کردستان و وزیر دادگستری لبنان و هیئت همراه وی در اربیل، بر اهمیت استقلال قوە قضائیە و دادگستری تاکید شد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری کردستان تی وی، امروز دوشنبە 4 بهمن / 24 ژانویە، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان با هنری خووری وزیر دادگستری لبنان و هیئت همراه وی کە متشکل از رئیس شورای عالی قضائی لبنان و دستیار دبیر کل اتحادیە عرب بودە و  بە اربیل سفر کردە اند، دیدار کرد.

در این دیدار کە با حضور وزیر دادگستری اقلیم کردستان انجام شد، بە وضعیت قوە قضائیە و دادگاه ها در عراق و اقلیم و لبنان اشارە شدە و فرصت ها و زمینە های همکاری های دو جانبە میان این نهادها و بهرە مندی از تجارب یکدیگر بررسی شدە و دو طرف بر اهمیت استقلال نهادهای قضائی و دادگاه ها تاکید کردە و استقلال قضائی را بنیان دولتداری خواندند.

بارزانی و  هیئت لبنانی در خصوص آخرین تحولات سیاسی و امنیتی در عراق و لبنان گفتگو کردە و هیئت میهمان شرحی را از تلاش های دولت لبنان برای عبور از بحران های موجود در این کشور و شرایط دشوار اقتصادی ارائە کردە و بە کمک های اتحادیە عرب برای حمایت از قوە قضائیە لبنان در مقاطع دشوار اشارە کردند.

نخست وزیر اقلیم کردستان سفر این هیئت بە اقلیم و عراق را مهم ارزیابی کردە و ابراز امیدوری کرد کە همکاری های میان عراق و اقلیم با لبنان در زمینه قضائی توسعە یافتە و همچنین بە نقش لبنان در اقلیم کردستان بە ویژە در زمینە عمران و اقتصادی و بانکداری اشارە کرد.