اتحادیە میهنی: توافق حزب دمکرات با احزاب عراقی اتحاد کردها را برهم زد
سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی رسمی اتحادیە میهنی کردستان در پاسخ بە اطلاعیە اخیر سخنگوی حزب دمکرات، تاکید کرد کە این حزب هرگز برای توافق با اتحادیە میهنی اقدام نکردە و پیشتر نیز با احزاب عراقی وارد توافق شدە بوده و از این طریق اتحاد کردها را برهم زدە است.

به گزارش کردپرس، اختلافات و تنش های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق، پس از اعلام حمایت شورای رهبری اتحادیە میهنی از نامزدی برهم صالح برای این منصب و نیز واکنش تند حزب دمکرات بە آن، رو بە افزایش است.

پس از این کە محمود محمد سخنگوی حزب دمکرات، پس از اعلام نامزدی رسمی برهم صالح،  در اطلاعیە ای اعلام کرد کە حزب اتحادیە میهنی مسئول عدم اتحاد و پراکندگی کردها است و باید مسئولیت تبعات آن را بر عهدە بگیرد؛ امین بابە شیخ سخنگوی اتحادیە میهنی بیانیە ای را در واکنش بە وی منتشر و اعلام کرد کە حزب دمکرات از طریق توافق با احزاب عراقی، اتحاد میان کردها را برهم زدە است.

در این بیانیە، آمدە کە اطلاعیە نشست شورای رهبری اتحادیە میهنی کە در یک شنبە 3 بهمن / 23 ژانویە منتشر شدە، حاوی واقعیات بودە؛ زیرا تمامی تلاش های حزب در نشست های پس از اعلام نتایج برگزاری انتخابات مجلس عراق، برای اتحاد و پروژە مشترک ملی کردها در بغداد و تعامل با احزاب سنی و شیعیان عراق بودە، اما  همان زمان هم پیش بینی می شد کە حزب دمکرات بدون اطلاع و همراهی اتحادیە میهنی با برخی احزاب سیاسی عراقی وارد توافقاتی شود کە بە هیچ عنوان کمکی بە پروسە سیاسی عراق و حقوق قانونی اقلیم کردستان نمی کند.

در این اطلاعیە در پاسخ بە این ادعای حزب دمکرات کە نمایندگان اتحادیە میهنی در هیئت مشترک با بغداد و گفتگو با حزب دمکرات از اختیار تصمیم گیری برخوردار نبودە اند؛ آمدە کە تمامی نمایندگان اتحادیە میهنی و بافل طالبانی رئیس مشترک حزب، از ابتدای گفتگوها با حزب دمکرات و نیز هیئت مشترک دارای اختیار کامل تصمیم گیری سیاسی و بە دور از هرگونە تکروی و انحصار طلبی بودە اند، اما این حزب دمکرات بودە کە بە صورت مبهم و غیرشفاف وارد گفتگوها شدە اند.

سخنگوی حزب اتحادیە میهنی تاکید کردە کە این حزب دارای هیچ توافق اساسی و مشخصی با حزب دمکرات نبودە، زیرا حزب دمکرات فرصتی را برای توافق ندادە و درصدد بودە کە توافق با اتحادیە میهنی غیرشفاف باشد.

همچنین تاکید شدە کە عدم مشارکت فراکسیون اتحادیە میهنی در رای گیری انتخاب هیئت رئیسە مجلس عراق کە طی آن نیز نامزد حزب دمکرات بە عنوان نایب دوم رئیس مجلس انتخاب شد؛ هیچ ارتباطی با موضوع انتخاب هیئت رئیسە نداشتە و بە دلیل مواضع راکان جبوری سرپرست استانداری کرکوک و نیز مشکلات کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشە میان اربیل و بغداد بودە است.

امین بابە شیخ، در خصوص انتخاب دوبارە برهم صالح بە عنوان نامزد اتحادیە میهنی برای تصدی ریاست جمهوری عراق نیز اعلام کردە کە اصرار حزب بر نامزدی وی، بە دلیل عملکرد برهم صالح در مقام حافظ قانون اساسی عراق و منافع مردم این کشور و ساختار اقلیم کردستان بودە؛ همچنان کە دیگر نمایندگان اتحادیە میهنی نیز همیشە در بغداد این وظیفە را در چارچوب قانون اساسی، انجام دادە اند.

اطلاعیە اتحادیە میهنی تاکید می کند کە این حزب همیشە خواستار اتحاد داخلی میان کردها بودە، اما پس از اینکە مطمئن شدە حزب دمکرات با اهدافی مبهم، وارد گفتگوها و نیز پروسە سیاسی عراق شدە و نسبت بە این مواضع حزب دمکرات احساس خطر کردە؛ بر اساس دیدگاه و مواضع تغییر ناپذیر خود و در چارچوب راهکارهای قانونی و دمکراتیک در پروسە سیاسی عراق، نامزد مورد تائید خود را با رضایت بسیاری از احزاب سیاسی عراقی و کردستانی برای تصدی ریاست جمهوری عراق،  انتخاب کرد.

در پایان نیز تاکید شدە کە  اتحادیە میهنی، همیشە برای حل مشکلات بە اصول مذاکرە و گفتگو باور داشتە و در راستای تامین منافع عمومی نیز درهای گفتگو را مشروط بر اینکە توافقی اساسی و زیربنایی صورت بگیرد، نبستە است.

بر اساس توافق های میان احزاب سیاسی عراقی و عرف سیاسی این کشور، منصب ریاست جمهوری عراق بە کردها، نخست وزیری بە شیعیان و ریاست مجلس بە سنی های این کشور اختصاص دادە شدە و  در میان کردها نیز ریاست جمهوری عراق بە اتحادیە میهنی و ریاست اقلیم کردستان بە حزب دمکرات رسیده و طی سال های پس از سقوط رژیم بعث صدام،  این منصب در اختیار اتحادیە میهنی بودە و در ابتدا جلال طالبانی دبیر کل و بنیانگذار فقید حزب این منصب را در اختیار گرفت و پس از وی، فواد معصوم و برهم صالح از اعضای ارشد اتحادیە میهنی بە عنوان رئیس جمهور انتخاب شده اند.

اما حزب دمکرات از سال 2018 تاکنون تاکید می کند این منصب میان کردها متعلق بە حزب خاصی نیست و برای در اختیار گرفتن آن تلاش می کند و در دورە پیش فواد حسین و در دورە کنونی نیز هوشیار زیباری را برای تصدی ریاست جمهوری نامزد کردە است.